فهرست پايان نامه هاي ثبت شده

رديف رشته استاد عنوان پايان نامه دانشجو تاريخ ثبت
1رياضيات و کاربردهارضا قاسمي نجف آبادياجزای اصلی pcRمحسن عسگراكبرابادي5/6/1396
2رياضيات و کاربردهاعصمت ناهيديکاربرد ریاضی در زندگی روزمرهسپيده قلاوند25/2/1395
3رياضيات و کاربردهازهرا خوشكامترجمه(رمزنگاری)راضيه كرمي25/2/1395
4رياضيات و کاربردهاروشنک زمانمعادلات دیفرانسیل فازیراضيه تنومند25/2/1395
5رياضيات و کاربردهاعصمت ناهيديبررسی رابطه ی تیپ شخصیتی b و a بر یادگیری درسی دانش آموزانصغرا ثمري دورق1/12/1394
6رياضيات و کاربردهاسيده معصومه نبويبررسی ملاک های انتخاب همسر برای یک زندگی موفق از دیدگاه دانشجویان خسرو كرمي18/9/1394
7رياضيات و کاربردهاسيده معصومه نبويبررسی ملاک های انتخاب همسر برای یک زندگی موفق از دیدگاه دانشجویان احمد ميرزايي اصل18/9/1394
8رياضيات و کاربردهافاطمه قنداق سازبررسی رابطه ی رگرسیونی عوامل موثر بر عملکرد محصول گندم در شهرستان دزفول ندا بهروزمنش7/9/1394
9رياضيات و کاربردهافاطمه قنداق سازبررسی رابطه ی رگرسیونی عوامل موثر بر عملکرد محصول گندم در شهرستان دزفول زهرا طافي7/9/1394
10رياضيات و کاربردهاعصمت ناهيديآشنایی با نظام های آموزش و پرورش شش کشور دنیا معصومه طهماسي6/7/1394
11رياضيات و کاربردهاعصمت ناهيديعوامل ضعف آموزش ریاضی و مشکلات آن پريسا اعتماديان17/6/1394