فهرست پايان نامه هاي ثبت شده

رديف رشته استاد عنوان پايان نامه دانشجو تاريخ ثبت
1حسابداريامين مراد نژادبررسی نحوه استفاده از مکانیسم های دفاعی در افراد شاغل وغیرشاغلزهرا بيتار1/7/1394