فهرست پايان نامه هاي ثبت شده

رديف رشته استاد عنوان پايان نامه دانشجو تاريخ ثبت
1تربيت بدني و علوم ورزشيزهرا نفيسيتایید ورزش بر دیابتعاطفه عرفاني مقدم16/12/1394
2تربيت بدني و علوم ورزشيزهرا نفيسيتاثیر ورزش بر دیابتمهري كلانتري نيا16/12/1394
3تربيت بدني و علوم ورزشيزهرا نفيسيتایید ورزش بر دیابتفروزان ميري16/12/1394
4تربيت بدني و علوم ورزشيزهرا نفيسيتاثیر ورزش روی زنان ورزشکار و غیر ورزشکارساناز شرفي مقدم28/10/1394
5تربيت بدني و علوم ورزشيزهرا نفيسيتاثیر ورزش روی زنان ورزشکار و غیر ورزشکاراعظم صادقي راد28/10/1394
6تربيت بدني و علوم ورزشيزهرا نفيسيمقایسه انگیزه زنان و مردان به ورزش همگانی در استان خوزستان ( شهرستان دزفول)فاطمه رجب نوري3/10/1394
7تربيت بدني و علوم ورزشيزهرا نفيسيتاثیر ماساژ ورزشی در سلامت افراد جامعه به ویژه ورزشکاران زن 20-24 سال و ارتقائ سطح عملکرد انها معصومه رضايي2/10/1394
8تربيت بدني و علوم ورزشيمهرا مهدي پورمقایسه میزان ابراز وجود بین دانش آموزان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دبیرستان دخترانههمايون زمانيان18/9/1394
9تربيت بدني و علوم ورزشيمحراب مهران منشتاثیر حرکات کششی بر کمر درد دوران بارداری و پس از زایمان فاطمه غلامعلي زارعي15/9/1394
10تربيت بدني و علوم ورزشيمحراب مهران منشتاثیر ورزش درمانی بر کمر درد های مکانیکی در مردانرضوان افشار6/7/1394
11تربيت بدني و علوم ورزشيمهرا مهدي پورتاثیر ورزش در دوران بارداریو پس از آنمعصومه قاسمي راد1/7/1394
12تربيت بدني و علوم ورزشيمحراب مهران منشتاثیر یک دوره حرکات اصلاحی و ماساز درمانی بر عارضه ی پای چرخیده به داخل و خارجعلي مرادپوردزفولي10/6/1394