فهرست پايان نامه هاي ثبت شده

رديف رشته استاد عنوان پايان نامه دانشجو تاريخ ثبت
1جغرافيا - آب و هواشناسيفروغ نوروززادهمشاغل کاذب رضا دودانگه21/6/1396
2جغرافيا - آب و هواشناسيمريم علي زاده بنوتيتعیین اقیم سازی روش آمبرژهملكه زبيد29/3/1396
3جغرافيا - آب و هواشناسيمريم علي زاده بنوتيتعیین اقلیم شهرستان مشهد به روش آمبرژهمعصومه حيدرنژاد29/3/1396
4جغرافيا - آب و هواشناسيفرزانه افضلي نيابررسی بارش دزفول دریک دوره آماری 30ساله مژده باقري2/12/1395
5جغرافيا - آب و هواشناسيغلامعلي خادم عليزادهتورسیم واقلیم شناسی فاطمه مباري19/11/1395
6جغرافيا - آب و هواشناسيغلامعلي خادم عليزادههمبستگی بین دما ورطوبت نسبیمينا مريدي مقدم19/11/1395
7جغرافيا - آب و هواشناسيمريم علي زاده بنوتيتعیین همبستگی دماورطوبت نسبی سارا اهنين جان25/10/1395
8جغرافيا - آب و هواشناسيمحمد مسحنهبررسی آثارومضرات باران برمنابع طبیعی وانسانی باتاکید برسلامت انسان ومحیط زیست علي افشاري3/9/1395
9جغرافيا - آب و هواشناسيمحمد مسحنهاقلیم معماری زاهدان پريسا تتر3/9/1395
10جغرافيا - آب و هواشناسيفرزانه افضلي نيابررسی تاثیرات تغیرات اقلیمی دراستان خوزستان شكوه نامداري25/8/1395
11جغرافيا - آب و هواشناسيمريم علي زاده بنوتيبررسی روند دما وبارش استان اصفهان سعيد دره قايدي19/8/1395
12جغرافيا - آب و هواشناسيفرزانه افضلي نيابررسی شدت و تداوم و فراوانی خشکسالی های اقلیمیمينا جمشيدي9/6/1395
13جغرافيا - آب و هواشناسيفرزانه افضلي نياتغییرات اقلیمی شمال خوزستانميثم رحم خدا16/12/1394
14جغرافيا - آب و هواشناسيفرزانه افضلي نياخشکسالی همدانسيدنرگس خيري گشتي11/12/1394
15جغرافيا - آب و هواشناسيژاله نتاج انصارشناخت اثرات طوفان بر اکوسیستم موجودات زنده (مطالعه موردی طوفان کاترینا )مهري گيلاني استركي4/12/1394
16جغرافيا - آب و هواشناسيمحمد مسحنهبررسی تاثیر عناصر اقلیمی در معماری شهری ( مطالعه موردی شهر لالی)فريده ناصري مقدم28/10/1394
17جغرافيا - آب و هواشناسيمحمد مسحنهآسیب های زیست محیطی استان مازندرانزينب گنجعلي وند6/10/1394
18جغرافيا - آب و هواشناسيمحمد مسحنهبررسی روند بارش در شمال ایران ( ایستگاه های تبریز- رشت- مشهد )سميرا عيسوندرجبي2/10/1394
19جغرافيا - آب و هواشناسيفرزانه افضلي نيابررسی روند بارش در نیمه جنوبی کشورسكينه عيسوندزيبايي2/10/1394
20جغرافيا - آب و هواشناسيژاله نتاج انصاربررسی روند بارش در استان خوزستان مطالعه موردی (دزفول - اهواز - ابادان )سجاد دل ارا18/9/1394
21جغرافيا - آب و هواشناسيژاله نتاج انصاربررسی پارامترهای اقلیمی (باد - رطوبت - ابرناکی اسمان ) طی سالهای (1366- 1392 )اعظم بهروزي نسب15/9/1394
22جغرافيا - آب و هواشناسيمحمد مسحنهاقلیم معماری دزفولامنه عيسوندفرخي13/8/1394
23جغرافيا - آب و هواشناسيمريم علي زاده بنوتيبررسی خشکسالی تهران با استفاده از شاخص spiمصطفي عطايي منش21/7/1394
24جغرافيا - آب و هواشناسيژاله نتاج انصارخشکسالی دراستان خوزستان شهرستان دزفولسعيد ميرزاوند18/6/1394