فهرست پايان نامه هاي ثبت شده

رديف رشته استاد عنوان پايان نامه دانشجو تاريخ ثبت
1جغرافيا و برنامه ريزي شهريمريم اميرشكاريارزیابی شاخص های کیفیت زندگی شهری سميرا عباس شلگهي2/7/1396
2جغرافيا و برنامه ريزي شهريعصمت کرمي فربررسی حاشیه نشینی درشهرهای بزرگنسيم باقري19/6/1396
3جغرافيا و برنامه ريزي شهريفروغ نوروززادهبافت فرسوده شهردزفولمصطفي عشيري4/6/1396
4جغرافيا و برنامه ريزي شهريمريم اميرشكاريبررسی وتحلیل کاربری اراضی دربافت کهن شهردزفول محمد سپهري فر22/5/1396
5جغرافيا و برنامه ريزي شهريمريم اميرشكاريبررسی وارائه راهبردهای دربافت فرسودهزينب ميرعالي17/5/1396
6جغرافيا و برنامه ريزي شهريعصمت کرمي فرحاشیه نشینی ومشکلات فاطمه بنواري16/5/1396
7جغرافيا و برنامه ريزي شهريعصمت کرمي فربررسی روستا وزندگی درآنفاطمه الیاسی16/5/1396
8جغرافيا و برنامه ريزي شهريفروغ نوروززادهبررسی توسعه فضای سبز شهر دزفول باتاکید برتوسعه پایدارمريم خدادادي14/4/1396
9جغرافيا و برنامه ريزي شهريعصمت کرمي فربررسی تاثیرگرد وغباربرزندگی شهری وروستایی شهرستان دزفولپروين اسكندري6/3/1396
10جغرافيا و برنامه ريزي شهريفروغ نوروززادهسازمان دهی فضای شهری بابهبود حمل ونقل شهریفاطمه دبي30/2/1396
11جغرافيا و برنامه ريزي شهريمحمد مسحنهنقش جغرافیای نظامی دربررسی وتحلیل منطقه درعملیات نظامی رضا حسين زاده24/11/1395
12جغرافيا و برنامه ريزي شهريعصمت کرمي فربررسیی تاثیرپراکندی فضای سبزدرتوسعه پایداری شهری ليلا نويدي16/11/1395
13جغرافيا و برنامه ريزي شهريمعصومه رادمنشتحلیل برساماندهی وبازآفرینی بافت فرسوده ليلا اكبري قلعه طوق10/11/1395
14جغرافيا و برنامه ريزي شهريعصمت کرمي فرشهروشهرنشینی درایران باتاکید برتوسعه پایداردرشهرستان دزفول مهسا رمي3/9/1395
15جغرافيا و برنامه ريزي شهريمعصومه رادمنشسکونتهای غیررسمی برتوسعه پایدارشهری کوی پیا م نورراضيه عيسوند19/7/1395
16جغرافيا و برنامه ريزي شهريفروغ نوروززادهبررسی نحوه توزیع فضای کاربری آموزشی شهر دزفولالهام اكبري1/7/1395
17جغرافيا و برنامه ريزي شهريفروغ نوروززادهبررسی زمین های شهری دورود با استفاده از سیستم پشتیبانی نجمه كايدخورده16/12/1394
18جغرافيا و برنامه ريزي شهريفروغ نوروززادهبررسی تاثیر آلودگی محیط زیست بر رفتارهای اجتماعی و شهریسرور انصاري نژاد21/11/1394
19جغرافيا و برنامه ريزي شهريعصمت کرمي فربافت قدیم دزفولسجاد ادينه17/11/1394
20جغرافيا و برنامه ريزي شهريالهام گل شكوهبررسی عوامل موثر بر شکل گیری مساله ی حاشیه نشینی و پیامدهای آن در شهرستان دزفول رضوان ضيايي نژاد18/9/1394
21جغرافيا و برنامه ريزي شهريالهام گل شكوهتحلیل و بررسی نقش مهاجرت در توسعه کالبد های فضایی شهر دزفولنرگس اينه بند15/9/1394
22جغرافيا و برنامه ريزي شهريعصمت کرمي فرساماندهی پارکها و فضای سبز شهرستان دزفولرقيه كايدخورده25/8/1394
23جغرافيا و برنامه ريزي شهريالهام گل شكوهبررسی ساختار زمین شناسی و اکتشافات نفتیسعيد جلالي24/6/1394
24جغرافيا و برنامه ريزي شهريفروغ نوروززادهبهسازی و نوسازی بافت قدیم شهر دزفولمرضيه سبزي عمرو21/6/1394
25جغرافيا و برنامه ريزي شهريمعصومه رادمنشمبلمان شهری و تاثیر ان بر سلامت روان افراد عليرضا عيسوند21/6/1394
26جغرافيا و برنامه ريزي شهريالهام گل شكوهاصول و معیارهای نوسازی و بهسازی بافت قدیم مطالعه موردی شهر دزفولمجتبي دريكوند18/6/1394
27جغرافيا و برنامه ريزي شهريعصمت کرمي فربررسی روند بافت فرسوده شهر دزفول و رابطه بهسازی و نوسازی بهنام ازادي فرد16/6/1394
28جغرافيا و برنامه ريزي شهريعصمت کرمي فربررسی ساختارذ اجتماعی مناطق حاشیه نشین شهر دزفولمحمود جاري16/6/1394
29جغرافيا و برنامه ريزي شهريالهام گل شكوهبررسی بافت فرسوده شهر دزفول از ديد جغرافياي شهري جهت رفع مشکلات شهروندان ساکن در آن هامحمد اكبري15/6/1394