فهرست پايان نامه هاي ثبت شده

رديف رشته استاد عنوان پايان نامه دانشجو تاريخ ثبت
1مديريت بازرگانيسپيده پاپيبررسی تاثیر تحقیقات بازاریابی برعملکرد از طریق فرهنگی بازارگرایی درآژانسهای مسافرتی سجاد عابديني زاده3/7/1396
2مديريت بازرگانيرضا حسين پوربررسی وشناسایی موانع گسترش بانکداری الکترونیکی دربانک ملی رويا غلامي حاجي اباد29/6/1396
3مديريت بازرگانيسپيده پاپيتاثیرکیفت خدمات دررضایت مشتریفهيمه فلاحي29/6/1396
4مديريت بازرگانيسپيده قلمبازبررسی تاثیر نقش تبلیغات براستقرارالکترونیک در خرده کسب وکارهای شهرستان دزفول زهرا قلي فراش26/6/1396
5مديريت بازرگانيسپيده پاپينحوه کارکرد فیلتر وتاثیر متغیرهابرمیزان تولید وفروش محصولمسعود خرمايي23/5/1396
6مديريت بازرگانيالهام رمضاني دروازيتاثیرتبلیغات برجذب مشتریان بانکداری الکترونیکی بهزاد اميدي امير14/4/1396
7مديريت بازرگانيسپيده پاپيمیزان استفاده دانشجویان دانشگاه پیا م نور دزفول ازشبکه های اجتماعی وفضای مجازیمحمد پورحسين12/4/1396
8مديريت بازرگانيالهام رمضاني دروازيبررسی تاثیر عوامل محبوبیت برند بروفاداری مشتری وتبلیغات دهان به دهانرضا نظري11/4/1396
9مديريت بازرگانيالهام رمضاني دروازيبازاریابی تعامل علي رضا اسدالهي پور11/4/1396
10مديريت بازرگانيالهام رمضاني دروازيبررسی عوامل موثردرمدیریت تحول وتاثیر آن برروی اثربخشی کارکنان بانک ملی ارش رحيمي پور11/4/1396
11مديريت بازرگانيمنصور وديعيتاثیر تجارت الکترونیک برعوامل صنعتیسپيده زيستي نژاد20/3/1396
12مديريت بازرگانيالهام رمضاني دروازيبررسی میزان اثربخشی تبلیغات بارزگانی برمیزان جذب مشتری شرکت شیر پگاهفاطمه اسكندري30/2/1396
13مديريت بازرگانيالهام رمضاني دروازيبررسی رابطه بین مهارت مدیران بافروش درشرکت ها وفروشگاههای کاشی وسرامیک پريسا علي پور30/2/1396
14مديريت بازرگانيمجيد زلوحي جوكاربررسی رابطه بین مهارت مدیران بازرگانی بافروش درشرکت مرضيه خليلي مهر9/2/1396
15مديريت بازرگانيمحمدرضا جليل نياارائه چارچوبی جهت پیاده سازی الکترونیک مطالعه موردی شهرداری دزفول كبري اميني پويا27/1/1396
16مديريت بازرگانيمجيد زلوحي جوكاربررسی میزان کیفیت زندگی کارکنان بابهروری کارکنان درمراکز شهرستان دزفول امينه اسدي ارشد22/12/1395
17مديريت بازرگانيماهرخ ارشادي فردبررسی خدمات پس ازفروش کالامحبوبه عبدالهي2/12/1395
18مديريت بازرگانيمحمدرضا جليل نياتاثیر تبلیغات درمیزان حرید بیمه شخص ثالثسپيده محمدزاده19/11/1395
19مديريت بازرگانيالهام رمضاني دروازيتاثیرتجارت الکترونیک بربیمه حسین امیدی16/11/1395
20مديريت بازرگانيالهام رمضاني دروازيمدیریت ارتباط بامشتری ورضایت آنهاحسين عيسوندجهانبخشي3/11/1395
21مديريت بازرگانيالهام رمضاني دروازيارتباط اجراسرمایه فکری باعملکرد مدیریت ارتباط بامشتریان طوبي باصري راد6/10/1395
22مديريت بازرگانيالهام رمضاني دروازيبررسی رابطه بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی یافروش شرکت مريم طاهري شمس ابادي23/9/1395
23مديريت بازرگانيالهام رمضاني دروازيتاثیرمدیریت ارتباط بامشتری بروفاداری مشتری دربانک صادرات شهرستان دزفول نسرين محب16/9/1395
24مديريت بازرگانيالهام رمضاني دروازيبررسی رابطه بین نقش تبلیغات وجذب مشتری دردفاتر هواپیمای دزفول ندا محمدزاده16/9/1395
25مديريت بازرگانيالهام رمضاني دروازيبررسی بهبود مشکرکت بین کارکنان بهداشت شهرستان اندیمشک رضا كرمي حاجيوند16/9/1395
26مديريت بازرگانيمحمدرضا صميمي فردبررسی سبکهای مقابله بالا وسلامت روان دانشجویان دختردانشگاه پیام نورسال 94مريم سهرابي فر19/8/1395
27مديريت بازرگانيسپيده پاپيبررسی تاثیر مدیریت ارتباط بامشتریان الکترونیک بررضایت مشتریان دربانک سرمایه فاطمه رحيمي18/8/1395
28مديريت بازرگانيسپيده پاپيرابطه تجارت الکترونیک بارضایت مندی مشتری سارا چيني پرداز18/8/1395
29مديريت بازرگانيسپيده پاپيمیزان سطح رضایمندی مشتریان ازبیمه اتومبیل درسطح شهرستان دزفول حميدرضا خيري زاده18/8/1395
30مديريت بازرگانيماهرخ ارشادي فردتاثیر بانکداری الکترونیک وکارتهای بانکی برهرشعبه جواد پيل افكن5/8/1395
31مديريت بازرگانيرضا حسين پوربررسی رابطه بین تجارت الکترونیک ورضایت مندی مشتریان در کسب وکارهای خانگی فاطمه سلماني زاده26/7/1395
32مديريت بازرگانيالهام رمضاني دروازيمدیریت ارتباطات با مشتری crmانیس حیدری نژاد14/7/1395
33مديريت بازرگانيالهام رمضاني دروازيبررسی ساختار سازمانی و توانمندسازی کارکنان در بانک ملی حوزه دزفولمحمد ندائي فر14/7/1395
34مديريت بازرگانيالهام رمضاني دروازياثرتبلیغات برفروش محصولات شیرگاه شهرستان دزفول ازدید خریداران زهرا براتیان پاپی13/7/1395
35مديريت بازرگانيغلامعلي محموديبررسی رابطه بین نقش تبلیغات وجذب مشتری وازایش فروش دردفاترهواپیما یی دزفول شبنم رجب كردي13/7/1395
36مديريت بازرگانيسپيده پاپيبررسی تاثیر بانکداری الکترونیک اعتماد ورضاتمندی مشتریان راضيه تميشه13/7/1395
37مديريت بازرگانيرضا حسين پورتاثیر برند برمصرف محصولات سيدعلي فواضلي13/7/1395
38مديريت بازرگانيشهرام پناهي مكارمدیریت نوآوریفاطمه كماليان پور1/7/1395
39مديريت بازرگانيمحمدرضا سيدمحموديفساد مالی و اداری در شهرداریهافرحناز پاپي11/6/1395
40مديريت بازرگانيغلامعلي محموديبررسی سطح رضایتمندی خریداران از پوشش های بیمه بدنه اتوموبیل در اهوازشقايق يزدي زاده10/6/1395
41مديريت بازرگانيغلامعلي محموديشیوه ارتباط با مشتریمهشاد غائبي پناه10/6/1395
42مديريت بازرگانيسپيده پاپيبررسی اثر بخشی تبلیغات تلویزیونی بانکها در شهرستان شوشترافسانه هادي زاده10/6/1395
43مديريت بازرگانيرضا حسين پورتاثیر مشتری مداریدر رضایتمندی کارکنان مخابرات دزفولمحمد مهر ولی9/6/1395
44مديريت بازرگانيشهرام پناهي مكارمدیریت توسعهفروغ بشمه25/2/1395
45مديريت بازرگانيشهرام پناهي مكارمدیریت دانشمينا ال بخيت25/2/1395
46مديريت بازرگانيماهرخ ارشادي فردبررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری وحوزه ستادی استان خوزستان عادل قلي پورچوبدار25/2/1395
47مديريت بازرگانيحسن نوريانيتاثیرهوش هیجانی بر عملکرد کارکنان سازمان نوشين قندي زاده دزفولي4/12/1394
48مديريت بازرگانيمحمدرضا سيدمحموديحسابداری تعهدی و مقایسه آن با حسابداری نقدی در شرکت نیشکر هفت تپهصديقه عبداللهي زاده1/12/1394
49مديريت بازرگانيالهام رمضاني دروازيبررسی نقش و تاثیر تجارت الکترونیک بر بیمه نوینرضا تيريان19/11/1394
50مديريت بازرگانيرضا حسين پوربررسی رابطه رهبری تحول گرا و توانمندسازی کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان سنندجرضا بخشي چناري10/11/1394
51مديريت بازرگانيرضا حسين پوربررسی رابطه رهبری تحول گرا و توانمندسازی کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان سنندجمسعود دليران10/11/1394
52مديريت بازرگانيالهام رمضاني دروازينقش بانکداری الکترنیک در رفاه اجتماعی مردممرضیه ابرهام3/11/1394
53مديريت بازرگانيالهام رمضاني دروازينقش بانکداری الکترنیک در رفاه اجتماعی مردممرجان مهری منصوری3/11/1394
54مديريت بازرگانيمحمدرضا سيدمحموديبررسی اجمالی بازاریابی شبکه اینسيم جلالي فر2/10/1394
55مديريت بازرگانيمحمدرضا سيدمحموديعدم اقبال عموم از بیمه عمر نسبت به سایر بیمه های اجتماعی مرجان حلوايي نتاج2/10/1394
56مديريت بازرگانيعبدالمجيد مصلحبررسی نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کارایی کارکنان جهاد دانشگاهی در سال 91فرشته مطهري مهر15/9/1394
57مديريت بازرگانيالهام رمضاني دروازيبررسب رابط عوامل جمعیت شناختی با رفتار مشتری در انتخاب کانال تحویل خدمات بانکی محمد رمضاني نژاد7/9/1394
58مديريت بازرگانيشهرام پناهي مكارمدیریت ریسکعاطفه خاكسارمدني3/9/1394
59مديريت بازرگانيمريم زاهدزادهرابط فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی کارکنان شرکت شیر پگاه خوزستانمريم عبدالهي25/8/1394
60مديريت بازرگانيمريم زاهدزادهرابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی کارکنان شرکت شیر پگاه خوزشتانزهرا گروئي25/8/1394
61مديريت بازرگانيآزيتا شهابيبررسی رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری و رقابت پذیری در بانک ملت شهرستان دزفول ندا تملكي11/8/1394
62مديريت بازرگانيمحمدرضا سيدمحموديبررسی تاثیر ارزش ویژه برند و انتخاب کالا یا خدمات یا خدمات از دیدگاه مصرف کننده در سال 93-94فريبا تختايي شهي25/7/1394
63مديريت بازرگانيالهام رمضاني دروازيمطالعه ی ساختاری مسائل و مشکلات موجود در نحوه خدمات رسانی بانکداری الکترونیک و سهم تبادل اطلاعات بانکی در ایران محمد اقاسي12/7/1394
64مديريت بازرگانيآزيتا شهابيبررسی رابطه ی ساختار سازمانی با توانمند سازی روانشناختی کارکنان حوزه بانک ملی دزفولحسين بهشتی مهر11/7/1394
65مديريت بازرگانيمريم زاهدزادهبررسی تاثیر سیستم اتوماسیون بر بهبود کیفیت تصمیم گیری مدیران اداره آب و فاضلاب شهرستان دزفول در سال 93-94نجمه روغن چراغي7/7/1394
66مديريت بازرگانيمحمدرضا سيدمحموديبررسی علل کاهش بهره وری در محصولات کشاورزان منطه شمال خوزستان محمد چناريان6/7/1394
67مديريت بازرگانيحسن نوريانيبررسی رابط عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان الهام دورانديش6/7/1394
68مديريت بازرگانياكرم قايدرمضانيبررسی مشکلات و راه کارهای بازاریابی و صادرات زعفران محمد محمدی پارسا6/7/1394
69مديريت بازرگانيرضا حسين پوربررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری ناحیه شمال خوزستان و تاثبر آن بر انگیزش کارکنان علي رضا بهادري زاده4/7/1394
70مديريت بازرگانيرضا حسين پورمدیریت ارتباط با مشتری crmزهرا بختيارزاده4/7/1394
71مديريت بازرگانيمحمدرضا سيدمحموديبررسی فرایند اجرای سیستم ایزو در کارخانه روغن نباتی گلستان دزفولعبدالعظيم صباييان4/7/1394
72مديريت بازرگانيرضا حسين پوربررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری ناحیه شمال خوزستان و تاثبر آن بر انگیزش کارکنان احسان روئين تن4/7/1394
73مديريت بازرگانيرضا حسين پوربررسی خرید اینترنتی در شهردزفولنگار عباسي زاده باغبان1/7/1394
74مديريت بازرگانيرضا حسين پوربررسی رابط بین ویژگی های شخصیتی با عملکرد شغلی کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان لالیفرشاد حسينوند31/6/1394
75مديريت بازرگانيرضا حسين پوربررسی رابط بین توانمندی های ( فنی- انسانی - ادراکی)و اثر بخشی کارکنان اداره آ. پ . شهرستان دزفول محمد رحيمي31/6/1394
76مديريت بازرگانيرضا حسين پوربررسی رابط قدرت تصمیم گیری در عملکرد اتوماسیون اداری کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان اندیمشک خديجه طافي28/6/1394
77مديريت بازرگانيمحمدرضا سيدمحموديشرایط احراز شغل و امنیت شغلی کارمند بانک ملی نسيم عباسي زاده28/6/1394
78مديريت بازرگانيرضا حسين پوربررسی رابط قدرت تصمیم گیری در عملکرد اتوماسیون اداری کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان اندیمشک ساناز رضايي فخر28/6/1394
79مديريت بازرگانيمحمدرضا سيدمحموديبررسی تاثیر ایجاد هزینه برای تراکنش های برداشت از کارت خوان و تحمیل آن بر مصرف کنندگان مهناز فتاح زاده28/6/1394
80مديريت بازرگانيغلامعلي محموديبررسی تاثیرات خدمات پس از فروش بر میزان رضایت مشتریان در شرکت گروه صنعتی ( سایپا یدک ) محمد احساني نيا18/6/1394
81مديريت بازرگانيغلامعلي محموديCRMنسيم بساك18/6/1394
82مديريت بازرگانيماهرخ ارشادي فردبررسی مقایسه راهبرد های مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش دزفول از دیدگاه کارکنان زن و مرد در سال 93-94 فاطمه صفري شرف ابادي18/6/1394
83مديريت بازرگانيماهرخ ارشادي فردبررسی رابط بین توانمندی های ( فنی - انسانی - ادراکی ) و اثر بخشی کارکنان آموزش و پرورش دزفول منا شيرزاده18/6/1394
84مديريت بازرگانيرضا حسين پوربررسی رابط بین توانمندی های ( فنی - انسانی - ادراکی ) و اثر بخشی کارکنان آموزش و پرورش دزفول رضا عيسوندزيبائي18/6/1394
85مديريت بازرگانيآزيتا شهابيتاثیر بازاریابی رابط مند و بازاریابی دهان به دهان بر وفاداری مشتری مهسا ذاكريان زاده16/6/1394
86مديريت بازرگانيآزيتا شهابيبررسی میزان عملکرد مدیران نسبت به عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی دزفول جواد والي پوري16/6/1394
87مديريت بازرگانيرضا حسين پوربررسی ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان و ارایه راهکارهای ارتقای کیفیت زندگی کاری در شرکت صنایع غذایی مجیدعصمت احمدي11/6/1394
88مديريت بازرگانيرضا حسين پوربررسی اثرات سطح رقابت پذیری بازار بر عملکرد صنعت بیمه در ایران الهام اوركي جلكاني10/6/1394
89مديريت بازرگانيشهرام پناهي مكارمدیریت خلاقیتفروغ پيدني10/6/1394
90مديريت بازرگانيماهرخ ارشادي فردبررسی رابط بین تعارض نقش و ابهام نقش به فرسودگی شغلی با تاکید بر تیپ شخصیتی در کارکنان شرکت هفت تپه سيدحسين فواضلي10/6/1394