فهرست پايان نامه هاي ثبت شده

رديف رشته استاد عنوان پايان نامه دانشجو تاريخ ثبت
1علوم اجتماعيفاطمه مقتداييبررسی عوامل شخصیتی موثربرپرخاشگری دردختران راهنماییسميرا عقابي16/5/1396
2علوم اجتماعيمحمدباقر كوپاييبررسی عوامل اجتماعی شخصیتی شادکامی وتاثیر آن برسلامت اكرم زين الدين20/3/1396
3علوم اجتماعيمحمدباقر كوپاييبررسی تاثیر سبک زندگی برهویت اجتماعی دانش آموزان وحيد ميرزاوند16/1/1396
4علوم اجتماعيمحمدباقر كوپاييبررسی میزان مشارکت سیاسی - فرهنگی دربین دانشجویان پیا م نور دزفول ايوب ميرزاوند22/12/1395
5علوم اجتماعيفرامرز معتمددزفوليبررسی شناخت ارزشها ونگرش به زندگی دردختران سال دوم دبیرستان روستا شیرین آب فاطمه عيسوندرجبي19/8/1395
6علوم اجتماعيغلامعلي خادم عليزادهبررسی نگرش دانشجویان دانشگاه پیام نورمرکز دزفول سليمه شيرالي نژاد26/7/1395
7علوم اجتماعيفرامرز معتمددزفوليبررسی وتحیل محتوی پیام های مطرح شده درشبکه های اجتماعی دربین دانشجویان پیا منو دزفول سال 93سعيد حاجيونددستگردي19/7/1395
8علوم اجتماعيغلامرضا گودرزي زادهبررسی عوامل مهاجرت نیروی انسانی پرورده (فرار مغزها) از نظر دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور دزفولپروين نصيري چهاربري1/7/1395
9علوم اجتماعيآرزو يکتاپرستبررسیعوامل اجتماعی- فرهنگی موثر بربارروری زنان دو قومیت بختیاری زهرا خلف شمس ابادي10/6/1395
10علوم اجتماعيغلامرضا گودرزي زادهبررسی عوامل موثر بر نارضایتی شغلی و رضایت مشتریان در بین کارکنان بانک ملی اندیمشکزينب زماني چگني17/12/1394
11علوم اجتماعيغلامرضا گودرزي زادهبررسی جامعه شناختی تاثیر مدیریت سرمایه فرهنگی بر مدیریت بدننسيم مرشدي مفرد20/11/1394
12علوم اجتماعيرحمان باقريعوامل اجتماعی موثر بر گرایش شهروندان دزفول به برنامه های صدا و سیمازينب ايسپره نسب13/11/1394
13علوم اجتماعيرحمان باقريبررسی علل گرایش مردان متاهل به روابط نامشروع با جنس مخالف از دیدگاه همسرانشان زيبا سيفوري نخودكار3/10/1394
14علوم اجتماعيرحمان باقريبررسی عوامل موثر گرایش زنان شاغل 18-40 سل شهر دزفول به طلاقمينا يباره ميان ابي18/9/1394
15علوم اجتماعيغلامرضا گودرزي زادهبررسی تاثیر رسانه های گروهی بر هنجارمندی جوانان 18تا 30 ساله دانشگاه پیام نور شوشترفاطمه هزارسي موري15/9/1394
16علوم اجتماعيرحمان باقريبررسی عوامل اجتماعی و شخصیتی گرایش جوانان به مد (مطالعه موردی جوانان شهرک مهاجرین)مينا احمديان15/9/1394
17علوم اجتماعيشهره امام رودبندبررسی نقشذعامل سرمایه اجتماعی بر میزان وجدان کاری کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز دزفول راضيه عشيري15/9/1394
18علوم اجتماعيرحمان باقريآداب و رسوم ازدواج قدیم در شهر دزفولفاطمه بنواري15/9/1394
19علوم اجتماعيامير فرخ ونديتروریسم فرهنگی علیه ایرانعقيل چناني15/9/1394
20علوم اجتماعيغلامرضا گودرزي زادهبررسی علل اجتماعی ،اقتصادی مهاجرت روستائیان به شهر ( نمونه موردی بخش شهیون دزفول )ابراهيم بيرالوند9/9/1394
21علوم اجتماعيمسعود وفايي سبزي كارتاثیر شکاف نسلیبر گرایش جوانان به بزهکاری مژگان گوروئي7/9/1394
22علوم اجتماعيفرامرز معتمددزفوليبررسی علل خشونت علیه زنانندا كايدگپ26/8/1394
23علوم اجتماعيرحمان باقريتاثیر بازی های رایانه ای بر جوانان و نوجوانان عليرضا دودونگه23/8/1394
24علوم اجتماعيمحمدباقر كوپاييبررسی علل بزه کاری نوجوانان در شهرستان دهلران مهتاب بازدار7/7/1394
25علوم اجتماعيمسعود وفايي سبزي كارعوامل اجتماعی - شخصیتی تاثیر گذار بر گرایش به طلاق در بین زنان متاهل 18 تا 30 ساله شهرستان شوشتر كبري رمضاني گماري6/7/1394
26علوم اجتماعيفرامرز معتمددزفوليسنجش دینداری و عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر آن در دانشجویان 18تا 30 سال دانشجویان دانشگاه پیام نور دزفول رضوان نبوتي فر4/7/1394
27علوم اجتماعيرحمان باقرينحوه ی گذراندن اوقات فراغت در بین زنان 30تا 40 سال (متاهل ) شهرستان دزفولفاطمه گتوندي31/6/1394
28علوم اجتماعيرحمان باقريبررسی مشارکت اجتماعی دانش آموزان در اداره ی امور مدرسه احلام چعب31/6/1394
29علوم اجتماعيرحمان باقريبررسی علل و عوامل طولانی شدن دوره تحصیل در دانشگاه پیام نور دزفول ثريا پناهي مطلق18/6/1394
30علوم اجتماعيمحمدباقر كوپاييبررسی عوامل موثر بر نشاط اجنماعی و تاثیر آن بر زندگی زناشویی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور صغري خان بابايي18/6/1394
31علوم اجتماعيغلامرضا گودرزي زادهبررسی تاثیر علل و عوامل موثر استفاده از ماهواره بر میزان همبستگی میان والدین و فرزندان در بین دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور دزفول فرشته ميرمنگره18/6/1394
32علوم اجتماعيشهره امام رودبندعوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش اموزان دختر مقطع متوسطه بخش بیدروبه شهرستان اندیمشکمعصومه ميرزاوند17/6/1394
33علوم اجتماعيغلامرضا گودرزي زادهبررسی نقش عوامت اجتماعی در جامعه پذیری دانش آموزان دختر دبستان نرگس شهرستان اندیمشک زهرا نجفوندي9/6/1394