فهرست پايان نامه هاي ثبت شده

رديف رشته استاد عنوان پايان نامه دانشجو تاريخ ثبت
1علوم کامپيوترزينب ماندنيکاربردهای هوش مصنوعینسيم حيدري فرد14/7/1395
2علوم کامپيوترزينب ماندنيامنیت شبکه های کامپیوتریزهرا ولي زاده خيرابادي14/6/1395
3علوم کامپيوترزينب ماندنينرم افزلر حسابداریاحمد عبدلي پاپي10/6/1395
4علوم کامپيوترسيدمصطفي آرمونشبکه های nghرضا پورمنجزي15/9/1394
5علوم کامپيوترايمان علي عبديپردازش تصویر و کاربرد آن در کشاورزی زيبا حسن وندخسروي9/9/1394
6علوم کامپيوترايمان علي عبديداده کاوی و مدیریت ارتباط با مشتریمهين سجادي9/9/1394
7علوم کامپيوترايمان علي عبديپردازش تصویر و کاربرد آن در کشاورزی الهام قرباني9/9/1394
8علوم کامپيوترمحسن يوسفي نژادتکنولوژی بلوتوثزيور جمشيدي5/7/1394