فهرست پايان نامه هاي ثبت شده

رديف رشته استاد عنوان پايان نامه دانشجو تاريخ ثبت
1علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيغلامرضا موذن مهربررسی نقش دوره های ضمن خدمت درعملکرد مدیران وکارکنان سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایرانزهرا عيسوندعلي بگي19/6/1396
2علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشياسمعيل صفريبررسی رابطه هوش معنوی دربین دانشجویان پیام نوردزفولرضا سواري11/6/1396
3علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشياحمد نهاونديتاثیر آموزش پیش دبستانی بررشد مهارتهای اجتماعی دانش آموزان درپایه اولمهري كرامت8/6/1396
4علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيسيده سميه موسوي زادبررسی جامعه شناختی تاثیرانیترنت برهنجارهای اجتماعی جوانان 25-18فاطمه كياني مهر24/5/1396
5علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيکرم صرفه جومقایسه ازدواج سنتی وامروز ازدیگاه دانشجویان دانشگاه پیا م نور سال 96-95زينب صالحي نيا23/5/1396
6علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيسيده سميه موسوي زادبررسی رابطه تحقیق وپژوهش وپیشترفت تحصیلی دردانشجویان پیا م نور دزفول عزيز سليماني21/5/1396
7علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشياحمد نهاونديتاثیر فضای مجازی بررفتارکودکان مقطع ابتدایی سحر شريفي زاده16/5/1396
8علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيکرم صرفه جوبررسی رابطه سبک رهبری مدیران دبیرستانهای پسرانه دزفول باعملکرد تحصیلی دانش آموزان سال 86-87احسان ارتند14/4/1396
9علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيسيده سميه موسوي زادبررسی ارتباط بین اثربخشی ارتباطات سازمانی ومنابع قدرت مدیران مدارس آموزش وپرورشفريبا حسين وند12/4/1396
10علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشياحمد نهاونديبررسی عزت نفس مدیران واثربخشی ان درسازمان آموزشی عليرضا پناهي12/4/1396
11علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيغلامرضا موذن مهربررسی عوامل تقویت خلاقیت دردانش آموزانفاطمه ظهيري23/3/1396
12علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيکرم صرفه جوبررسی ومقایسه فاکتورهای موثر براثربخشی روشهای تدریس فعال در تربیت دینی اخلاقیحسن حمداني فر23/3/1396
13علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيغلامرضا موذن مهربررسی رابطه بین اثربخشی وسلامت سازمانی معلمان دوره دوم متوسط دزفول صغري صالحي نيا7/3/1396
14علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشياسمعيل صفريبررسی نقش مدیریت دانش درطراحی ساختارسازمانهای مجازی مينا عيسوندرجبي6/3/1396
15علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيغلامرضا موذن مهربررسی تاثیررضایت شغلی واستفاده بهینه درزمان درکارمندان فاطمه قاسمي پور30/2/1396
16علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشياحمد نهاونديبررسی میزان پیچیدگی سلسله مراتب اداری مدیران آموزش وپرورش ندا ادينه30/1/1396
17علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيزهرا يكتامقایسه فرزندان مادران شاغل وخانه دارمجيده حمیدیان نسب26/1/1396
18علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيسيدزهرا موسويتاثیررسانه وفضای مجازی برزندگی زوجین شهرستان دزفول پريسا طاهري22/12/1395
19علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيسهيلا يوسف قنبريبررسی رابطه فرسودگی شغلی وسود مراکز دانشگاهی شهرستان اندیمشگ عباس راشدي16/12/1395
20علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيحميد خادم مسجديبررسی سبک رهبری مدیران دبیرستان باعملکرد تحصیلی 95-94حسين ترنج مهرگان16/12/1395
21علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيغلامعلي الهيبررسی مقایسه انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هوشمنداحمد ساجدي راد28/10/1395
22علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشياسمعيل صفريبررسی مدیریت دانش وبهسازی معلمان دزفول احمد گلزار14/10/1395
23علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشياسمعيل صفريبررسی مدیریت دانش بابهسازی معلمان شهرستان دزفول رضا هادي عباسي14/10/1395
24علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيسهيلا يوسف قنبريبررسی رابطه بین هوش هیجانی وسلامت روان دانشجویان سميه طالب شمس ابادي21/9/1395
25علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيسهيلا يوسف قنبريبررسی میزان استرس بین دانشجویان مجرد ومتاهل سميه لطفي21/9/1395
26علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشياحمد نهاونديبررسی رابطه عزت نفس باپیشترفت تحصیلی مجيد رشنو22/8/1395
27علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشياسمعيل صفريبررسی رابطه تعهدسازمانی باخلاقیت وسبک رهبری مدیران شهرستان دزفول نرگس شيخ ليوسي18/8/1395
28علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيغلامعلي الهيبررسی انگیزه وتشویق والدین درگرایش فرزندان به نمازمريم علي گلي8/8/1395
29علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيعليرضا حميدنژادبررسی عوامل آسیب زای فرایند یاددهی یادگیری دراموزشهای رسمی ازدیدگاه اموزرگاران ابتدایی دزفول فرشته نظرمنصوري8/8/1395
30علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيغلامعلي الهيبررسی رابطه بین عاطفی خانواده برعزت نفس دردانش آموزان دختروپسر مقطع متوسط دوم شهرستان دزفول فاطمه ممتاز5/8/1395
31علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيسهيلا يوسف قنبريبررسی ملاک های همسرگزینی دانشجویان مجرد دانشگاه پیا م نوردزفول راضيه رضائي نمي5/8/1395
32علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيآرزو يکتاپرستبررسی خانواده درپیشرفت تحصیلی دردانش //اموزان مقطع ابتدایی دزفول بهرام حاجيوندبهرامي2/8/1395
33علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشياحمد نهاونديتاثیر آموزش های پیش دبستان برهوش هیجانی کودکان 6-4 سال فروغ كايدخورده28/7/1395
34علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيآرزو يکتاپرستنقش بازی در مهارتهای ارتباطی کودکان پیش دبستانی مريم كيواني فر28/7/1395
35علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيغلامعلي الهيوظیفه مادرتربیت کودکان ازنظر قرآن سنت وعلم رويا دوستاني19/7/1395
36علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيمحمدرضا صميمي فردبررسی تایر سبک های دلبستگی برسلامت روان دانش آموزان دختر اول دبیرستان شوش دانیال سال 94-93صديقه كرملاچعب17/7/1395
37علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيغلامعلي خادم عليزادهبررسی کاهش توقعات جوانان درارتباط آن باتحکیم خانواده ها بین دانشجویان دانشگاه پیام نور دزفول زهرا حمداني11/7/1395
38علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشياحمد نهاونديتاثیرباورهای دینی برسلامت روانی نوجوانان وجوانان فهيمه نصيري ملك ابادي11/7/1395
39علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيمحمدرضا صميمي فردبررسی عادتهای مطالعه وانگیزه تحصیلی تحصیلی دانشجویان مينا رشيدي10/7/1395
40علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيآرزو يکتاپرستبررسی رابطه بازیهای رایانه ای خشن برپرخاشگری نوجوانان پسر دزفولكورش عيسوندزيبائي1/7/1395
41علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيآرزو يکتاپرستبررسی سبکهای دلیستگی و کاهش علائم افسردگیصباح زبيد14/6/1395
42علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشياسمعيل صفريتاثر برنامه درسی پنهان بررفتار انضباطی دانش آموزان ازدیدگاه دبیرانزهرا جماليان28/2/1395
43علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيحسين خادمعلي زادهبررسی معیار های ازدواج از دیدگاه جوانان شهرستان دزفول در سال 94مهران حاجيوندخسروي26/2/1395
44علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشياسمعيل صفريبررسی مولفه های اخلاق حرفه ای اساتیدکارآفرین در دانشگاه پیام نورفاطمه بقال شمس ابادي25/2/1395
45علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيحسين خادمعلي زادهرابطه بین هوش هیجانی و پرخاشگری دانشجویان دفتر دانشگاه پیام نور دزفولمرضيه روشن حال نژاد25/2/1395
46علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيحسين خادمعلي زادهتاثیر ارزشیابی توصیفی برپیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر دوره دوم ابتدایی از دیدگاه معلمان در نیم سال اول تحصیلی 95-94سجاد اسمعيلي ليوسي25/2/1395
47علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيحسين خادمعلي زادهبررسی ویژگی جوانان از دیدگاه صاحبنظران حکیم و تعلیم و تربیت اسلامیزينب دلالي خسروابادي16/12/1394
48علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيمهرناز گودرزيانرابطه رضایت زناشویی و شادکامی بین دانشجویان متاهل شهرستان دزفولپريسا كاج1/12/1394
49علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيمحمدرضا صميمي فردتاثیر رابطه سبکهای دلبستگی و انگیزه پیشرفت در دانشجویان دختر فروزان كناري الياسي1/12/1394
50علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيحسين خادمعلي زادهبررسی تاثیر فضای مجازی بر روی رفتار کودکان 6 تا 12 سالزهرا روبندي18/11/1394
51علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيسيده سوگل پورغفاريتاثیر پرخاشگری والدین بر روی میزان افسردگی کودکان مقطع پنجم ابتداییفاطمه اسمعيلي دزفولي18/11/1394
52علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيغلامعلي الهيعوامل موثر در جذب دانش آموزان به نماز پایه ی سوم راهنمایی پسر از دیدگاه دانش آموزان شهرستان دزفول در سال تحصیلی 94-95فاطمه كيارسي17/11/1394
53علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيحسين خادمعلي زادهبررسی عملکرد پرورشی جلسات قران در سنین 7 تا 14 سال شهرستان دزفولحسين ارشاد7/11/1394
54علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيسيده سوگل پورغفاريبررسی رابطه بین میزان رضایت زناشویی والدین بر اضطراب دانش آموزان دبیرستانی دزفولسحر فرشادي3/11/1394
55علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيغلامرضا خيراله بياتيانيبررسی رابطه هوش هیجانی و خلاقیت دانشجویان دانشگاه پیام نور دزفولفاطمه محموديان فر3/11/1394
56علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيحسين خادمعلي زادهبررسی روشهای ایجاد انگیزه به مطالعه کتب درسی در نوجوانان دوره متوسطه دوممرضيه شلتوكي3/11/1394
57علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيمحمدرضا صميمي فردمقایسه میزان هراس اجتماعی زنان شاغل و غیر شاغل همسران همسران آنانراضيه باقري ملا28/10/1394
58علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشياسمعيل صفريبررسی نقش مدیریت خانواده در پیشزفت تحصیلی دیرآموزان مقطع ابتدایینگار جهانبخشي2/10/1394
59علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيغلامرضا موذن مهرکاربرد تاثیر رشد ذهنی اجتماعی و رشد جسمی عاطفی ، اخلاقی بر یادگیری کودکان پیش دبستانی دزفول پريسا درخشاني فر17/9/1394
60علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيغلامرضا موذن مهرکاربرد تاثیر رشد ذهنی اجتماعی و رشد جسمی عاطفی ، اخلاقی بر یادگیری کودکان پیش دبستانی دزفول عليرضا پوررضايي17/9/1394
61علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشينسيم حزينبررسی میزان و نحوه ی نگرش دینی ( مثبت و منفی ) در بین کارکنان اداری و آموزشی دانشگاه پیام نور دزفولعباس رحماني15/9/1394
62علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيمحمدرضا صميمي فردرابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنماییروح الله حسينوندشكري15/9/1394
63علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيسيده سميه موسوي زادرابط فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان دزفولفرامرز نقويان9/9/1394
64علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيغلامعلي الهيبررسی رابط پرخاشگری والدین بر افسردگی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان شوش دانیال (ع)مريم كثير7/9/1394
65علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيغلامرضا موذن مهربررسی عوامل موثر بر سلامت روانی دانشجویان با تاکید بر شبکه های اجتماعی در دانشجویان دانشگاه پیام نور دزفول هاشم چعب7/9/1394
66علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشياسمعيل صفريبررسی تطبیقی تعاملات آموزش از راه دور با مبانی فلسفی آموزشسكينه بساك7/9/1394
67علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيغلامرضا موذن مهرمقایسه اثر بخشی آزمون درس ریاضی به روش مساله محوری و سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی و مهارت استدلال دانش آموزان دختر سوم راهنمایی شهر شوش حديث صبوري پور4/9/1394
68علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيغلامرضا موذن مهرمقایسه اثر بخشی آزمون درس ریاضی به روش مساله محوری و سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی و مهارت استدلال دانش آموزان دختر سوم راهنمایی شهر شوش خوشبخت ميردورقي4/9/1394
69علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشياحمد نهاونديتاثیر آموزش پیش دبستانی بر یادگیری مهارتهای روانی سوسن جشن نيلوفر3/9/1394
70علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيغلامعلي الهيبررسی رابط سلامت روان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزاندختر اول دبیرستانارزو پنهاني1/9/1394
71علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيبهاره ارجمندسياه پوشنقش و تاثیر رایانه در فرایند یادگیریاكرم عباسي سردارابادي23/8/1394
72علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيغلامرضا خيراله بياتيانيبررسی رابطه پیشرفت تحصیلی با ویژگی های شخصیتی عزت نفس - هوش هیجانی انگیزه پیشرفت سبک های یادگیری اقدس حمزاوی13/8/1394
73علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيغلامعلي الهيبررسی مقایسه ای تربیت فرزند از دیدگاه روانشناسی و اسلام فرزانه جعفري27/7/1394
74علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيغلامرضا خيراله بياتيانيبررسی سبک رهبری مدیران آموزشی با رضایت مندی شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان دزفول 93-94نرگس نظري21/7/1394
75علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيغلامرضا موذن مهربررسی علل گرایش جوانانبه مواد مخدر شامل کراک - شیشه - lsd - اکستاسی و . . . در بین دانشجویان دزفول سجاد پيشداد7/7/1394
76علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيغلامعلي الهيبررسی علل گرایش جوانان به مواد مخدر در بین دانشجویان دزفول رشته روانشناسی دانشگاه آزاد دزفول زهرا دزفولي نژاد7/7/1394
77علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيعفت عظيمي مهربررسی عزت نفس و سلامت روان مدیران و اثر بخشی آن در مدارس ابتدایی و راهنمایی دزفولشادي رجب زاده رنگين6/7/1394
78علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيحسين خادمعلي زادهبررسی نقش باورهای فراشناختی و خودکارامدی بر پیشرفت تحصیلی دانش اموزانزهرا رجب شلگهي1/7/1394
79علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيحسين خادمعلي زادهبررسی عوامل موثر در توسعه روشهای فعال تدریس در دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان - مدیران و کارشناس تعلیم و تربیت شهر دزفول سال 93-94سميرا ياوري راد1/7/1394
80علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيبهاره ارجمندسياه پوشبررسی رابط بین هوش چندگانه گاردنر با سبک یادگیری دانشجویان پیام نور دزفولمرضيه خلف نژاد1/7/1394
81علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيمحمدرضا صميمي فردرابط بین سرسختی روانشناختی و اضطراب در دانشجویان پیام نور مريم سجادي نژاد1/7/1394
82علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيعفت عظيمي مهررابط بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنماییسپيده اديب راد31/6/1394
83علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيسيدزهرا موسويبررسی نگرش دینی (مثبت و منفی ) بر تفکر انتقادی دانشجویان مهدي ال كثير30/6/1394
84علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيغلامرضا خيراله بياتيانياسترس میان زنان باردار و نابارور سعديه خيتال30/6/1394
85علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيحبيب كاونديبررسی جایگاه مدیریت دانش و نوآوری ها در بین مدیران مدارس شهر دزفول زهرا اوستادممزائي28/6/1394
86علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيسيده فاطمه موسوي زادهبررسی تاثیر آموزش پیش دبستانی برخودکار آمدی دانش آموزان مهسا بهرادي18/6/1394
87علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشياسمعيل صفريبررسی نقش تسهیم دانش در نوآوری خدمات به دانشجویان از دیدگاه دانشجویان زهره چراغي پور18/6/1394
88علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيمحمدرضا صميمي فردبررسی رابط بین ذهنیت فلسفی دروش تدریس دبیران دوره ی متوسطا شهرستان دزفول در سال94-93اكرم اسدي نژاد18/6/1394
89علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشياسمعيل صفريبررسی نقش تسهیم دانش در نوآوری خدمات به دانشجویان از دیدگاه دانشجویان مريم سليماني18/6/1394
90علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشياسمعيل صفريبررسی و هم خوانی برنامه درسی از دیدگاه دبیران شهرستان دزفول مينا صداقت نسب16/6/1394
91علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشياسمعيل صفريعوامل موثر در رضایت مندی شغلی معلمان در شهرستان دزفول هدي معصومي دزفولي16/6/1394
92علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشيغلامرضا خيراله بياتيانيبررسی رابطه میان سلامت روانو امید به زندگی در میان زندانیان اندیمشکعلي محمد ارين16/6/1394
93علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشياسمعيل صفريبررسی رابط بین هوش معنوی و عزت نفس معلمان با خلاقیت دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان سردشتسميرا دقاق نژاد16/6/1394
94علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشياسمعيل صفريتاثیر شعر و موسیقی بر اعتماد به نفس کودکان پیش دبستانی در شهرستان دزفول نرگس خودامد15/6/1394
95علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشياسمعيل صفريمقایسه انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند و غیر هوشمند مقطع متوسطه شهرستان دزفولزيبا ژاله15/6/1394
96علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشياسمعيل صفريبررسی نگرش معلمان نسبت به عملکرد مدیران مدارس ابتدایی شهرستان دزفولفروزان سبزي ديلمي15/6/1394
97علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشياحمد نهاونديبرنامهدرسی پیشدبستان پیشرفت تحصیلی ابتدائیالهام صلح خواه3/4/1394