فهرست پايان نامه هاي ثبت شده

رديف رشته استاد عنوان پايان نامه دانشجو تاريخ ثبت
1علوم تربيتي - مشاوره و راهنماييسارا درويش زادهمقایسه سبکهای تصمیم گیری مدیران زن و مرد شهرستان دزفول در مقطع راهنماییمريم بيطارزاده15/9/1394
2علوم تربيتي - مشاوره و راهنماييمهرناز گودرزيانهوش معنوی و رابطه ی آن با رضایت زناشویی در بین زوج های جوان متاهل شهرستان دزفول فريبا طالاري15/9/1394
3علوم تربيتي - مشاوره و راهنماييغلامرضا عارفيبررسی دانش و نگرش والدین نسبت به اعتیاد و مطالعه تطبیقی آن با گرایش فرزندانشان به اعتیاد در بین شهروندان شهر دزفول فرخنده زندی9/9/1394
4علوم تربيتي - مشاوره و راهنماييسيده سوگل پورغفاريبررسی تحول سبکهای فرزند پروری در چرخه زندگی خانواده های صاحب فرزند دختر فاطمه بختياري كوتياني21/6/1394
5علوم تربيتي - مشاوره و راهنماييمحمدكاظم مهرآقابررسی تاثیر باورهای مذهبی و رابط آن با میزان رضایت و خوشبختی زوجین در زندگی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور دزفولفاطمه عدالت مهر17/6/1394