فهرست پايان نامه هاي ثبت شده

رديف رشته استاد عنوان پايان نامه دانشجو تاريخ ثبت
1علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيمحمدكاظم مهرآقاتاثیر فناوری اطلاعات بریاددهی ویادگیری دانش آموزان سكينه طهماسبي فر29/6/1396
2علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيزهرا يكتابررسی تاثیر آموزش پیش دبستانی بریادگیری مهارتهای روانی حرکتیفاطمه فرخي عيسوند29/6/1396
3علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيزهرا يكتابررسی رابطه جامعه پذیری وناهنجارهای رفتاری دانشجویان دانشگاه پیا م نورفاطمه خالقي زاده15/6/1396
4علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيسهيلا يوسف قنبريبررسی رابطه سبک های دلبستگی ورضایت زناشویی دانشجویان دختر دانشگاه پیا م نور سيده فاطمه بليان8/6/1396
5علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيسهيلا يوسف قنبريبررسی تاثیرراهبردهای یادگیری خوددرراهبردهای شناختی وفراشناختی بریادگیری فراگیران دانشگاه پیا م نوردزفولمريم خالقی منش8/6/1396
6علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيسهيلا يوسف قنبريرابطه کمال گرائی باخلاقیت علي اسدالهي8/6/1396
7علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيسهيلا يوسف قنبريتاثیرشبکه های اجتماعی برزندگی افرادسعید دره قایدی8/6/1396
8علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيسهيلا يوسف قنبريرابطه بین جهت گیری مذهبی وسلامت روان دانشجویان پیا م نور فاطمه معظم زاده8/6/1396
9علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيآرزو يکتاپرستبررسی رابطه میان هوش هیجانی وسازگاری اجتماعی معصومه دودانگه پور16/5/1396
10علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيآرزو يکتاپرستبررسی رابطه بین پژوهش محوری وپیشرفت تحصیلی دردانشجویان دختردانشگاه پیا م نوردزفولمعصومه مادح خاكسار16/5/1396
11علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانياسمعيل صفريبررسی تاثیراثربخشی آموزشی مهارت های اجتماعی برخودپنداره کودکان دبستانی فاطمه اسكندري هيودي14/4/1396
12علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيسهيلا يوسف قنبريبررسی رابطه ین جهت گیری مذهبی وامید به زندگی دربین دانشجویان پیا م نور دزفول سعيد رضايي11/4/1396
13علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيسهيلا يوسف قنبريبررسی نگرش دانشجویان دانشگاه پیا م نور دزفول نسبت به اعتقادات دینینيره اميدي11/4/1396
14علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيسهيلا يوسف قنبريبررسی رابطه ویژگی های شخصیتی وسلامت روان دانشجویان پیا م نور دزفول مصطفي جمالوندچهارلنگ11/4/1396
15علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيسپيده قلمبازبررسی تاثیرآموزش پیش دبستانی ویادگیری مهارت های روان حرکتی زينب عزيزي29/3/1396
16علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيحسين خادمعلي زادهرابطه خود تنظیمی یادگیری وپیشرفت تحصیلی پایه دهمحسين نادري29/3/1396
17علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانياسمعيل صفرياثربخشی تکنیک های بازی درمانی برکاهش اضطراب مريم اسفنده20/3/1396
18علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيسپيده قلمبازتحلیل محتوایی درس روانشناسی شناختی درمیان دانشجویان پیا م نور دزفول اسيه پيشداد7/3/1396
19علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيغلامعلي خادم عليزادهمهارتهای اجتماعی وعزت نفس دانش آموزان مقطع متوسط شوش فاطمه نجات19/2/1396
20علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيغلامعلي خادم عليزادهتاثیررنگ هابرکودکان دبستانیزهره عشيري16/12/1395
21علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيسيده سميه موسوي زادبررسی تاثیر تکنولوزی های مجازی برپیشرفت تحصیلی دانشجویان فرحناز چراغي19/11/1395
22علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيسپيده قلمبازسبک رهبری مدیران ورضایت شغلی معلم شهرمیانرودلیلا چناری16/11/1395
23علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيغلامرضا موذن مهربررسی تاثیراستفاده ازشبکه های اجتماعی برپیشرفت تحصیل دانشجویان زهره سجادمنش3/11/1395
24علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيحسين خادمعلي زادهجذب وعلاقه مندی نوجوانان به مسائل دینی ازدیدگاه نظان تلیم وتربیت عبداله سواري25/10/1395
25علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيسپيده قلمبازبررسی رابطه بین مهارتهای مطالعه وپیشرفت تحصیلی دانشجویان پیا م نور دزفول فاطمه رشيديان قلعه عبدشاهي22/10/1395
26علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيحسين خادمعلي زادهجهت گیری مذهبی وسلامت روان دانشجویان دانشگاه پیام نور دزفول حسين دره بالايي12/10/1395
27علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيغلامرضا موذن مهربررسی رابطه بین سبکهای رهبری بارضایت شغلی کارکنان سعاد شلاگه12/10/1395
28علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيسپيده قلمبازبررسی رایطه ادارک درساختارکلاس وسرزندگی تحصیلی ليلا شهي صحراكار6/10/1395
29علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيغلامعلي خادم عليزادهبررسی تاتیر شبکه های مجازی بردانش آموزان کلاس چهارم پنجم وششم ابتدایی شهرستان دزفول مريم جسوني20/9/1395
30علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيعبدالرضا اكبري بياتيانيبررسی سوابق وتحصیلات بابهترکارآمدی ی کارکنان مرکز بهداشتی شوش سكينه حسين زاده خسروابادي6/9/1395
31علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيمحمدكاظم مهرآقابررسی تمایل برپایی نمازجماعت بین دختران دبستانی شهردزفول افسانه زماني22/8/1395
32علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيکرم صرفه جوشیوه های فرزند پروری ورابطه آن باگرایش درفرزند ان دزفول فريبا تورچي17/8/1395
33علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيسارا درويش زادهبررسی مولفه های دهنی آگاهی وسلامت روان دردانشجویان دختروپسر پیا م نور ددزفول شيرين يعقوبي15/8/1395
34علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيرضا الهيبررسی نقش باورهای دینی برازدواج های موفقنيلوفر سليماني5/8/1395
35علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيغلامرضا موذن مهرتاثیر شبکه های مجازی برپشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیا م نور دزفول مينا سخاوت پور2/8/1395
36علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيسيده سميه موسوي زادبررسی تاثیر رفتار معلم برابزار وجود دانش آموزان اكرم بهرامی خواه2/8/1395
37علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيحسين خادمعلي زادهبررسی تاثیر وسایل کمک آموزشی برآموزش کودکان ابتدایی شهرسردشت پريسا اورنگي28/7/1395
38علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيغلامرضا موذن مهربررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت وافسردگی دانشجویان سكينه علي زاده28/7/1395
39علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيکرم صرفه جومقایسه هوش هیجانی بین دانش آموزان موفق وانش ازمون ناموفق درمقطع متوسط بهروز دودونگه28/7/1395
40علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيکرم صرفه جوبررسی تاثیر درمانی برای درمان بیماریهای روان شناختی کودکان 3تا6 سال شهرستان دزفول عفت صبا26/7/1395
41علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيسيده سميه موسوي زادبررسی رابطه بین نقاشی وشحصیت کودکان زهرا صفری بنه فضیلی25/7/1395
42علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيغلامرضا موذن مهرتاثیر رنگ برحافظ کودکان ندا پناهي كفاش14/7/1395
43علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيمحمدكاظم مهرآقاشناخت عوامل موثردربدحجابی دانش آموزان دختر مقطع متوسط دوم دزفول سال 94عصمت رشيدي14/7/1395
44علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيغلامعلي الهيبررسی ونقش توکل درزندگی ازدیدگاه اسلام سكينه رضاپي سردارابادي13/7/1395
45علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيغلامرضا موذن مهربررسی تاثیر عوامل فرهنگی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزانمرضيه عنايت زارع1/7/1395
46علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيمحمدكاظم مهرآقابررسی تاثیر رسانه های نوین آموزشی بر یادگیری دانش آموزان پسر دزفول از دیدگاه معلمانصادق كلانترمنش1/7/1395
47علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيمحمدرضا صميمي فردبررسی رابطه بین الگوهای فرزند پروری و سازگاری اجتماعیفروزان سليماني اصل1/7/1395
48علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيمحمدرضا صميمي فردبررسی شیوه های فرزندپروری و خلاقیتسمیه بهرام زاده21/6/1395
49علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيسيده سميه موسوي زادبررسی رابطه عوامل انگیزشی برروی رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش شهر شاووربهاره نمدك21/6/1395
50علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيآزاده كيارسيبررسی رابطه بین افسردگی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور دزفولهما محمودشمس ابادي14/6/1395
51علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيسارا درويش زادهبررسی رابطه سبکهای تفکر والدین با رفتارهای بیش فعالی ادراک شده دانش آموزان سال 93 دزفولپريسا شوشتري نسب11/6/1395
52علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيکرم صرفه جورابطه تشویق با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس پنجم در سال تحصیلی 94-95علي جمالوندچهارلنگ11/6/1395
53علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيسيده سميه موسوي زادبررسی تاثیر ماهواره بر دانشجویان پیام نور دزفولليلا گل بو11/6/1395
54علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيبهاره ارجمندسياه پوشبررسی هوش هیجانی و معنوی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتداییزينب حسيني طريقي9/6/1395
55علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيغلامعلي الهيبررسی تعلیم وتربیت از نظر امام خمینیمرضيه محسني فرد26/2/1395
56علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيکرم صرفه جومقایسه روش تدریس همیاری با سخنرانی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی و عزت نفس دانش آموزانسعيده حمداني25/2/1395
57علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيمحمدرضا صميمي فردبررسی اثرات بازی در اجتماعی شدن کودکان پیش دبستانی نرگس حيدرعباس زارع25/2/1395
58علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيسارا درويش زادهبررسی رابطه کیفیت زندگی والدین بر خشم کودکان در شهرستان دزفولپگاه ظهوريان16/12/1394
59علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيکرم صرفه جوتاثیر ساختار سازمانی مدارس بر خلاقیت دانش آموزاننجمه عطار16/12/1394
60علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيکرم صرفه جوبررسی عوامل موثر در کودکان بهنگام ورود به مدرسهنسترن عباس حويزاوي16/12/1394
61علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيغلامعلي الهينقش بازی بر تربیت جسمی - اخلاقی و اجتماعی کودکانرضوان ناسوتي16/12/1394
62علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيغلامعلي الهينقش بازی بر تربیت جسمی - اخلاقی و اجتماعی کودکانليلا ناسوتي16/12/1394
63علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيسارا درويش زادهبررسی رابطه کیفیت زندگی والدین بر خشم کودکان در شهرستان دزفولزينب نظيري16/12/1394
64علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيسارا درويش زادهبررسی رابطه کیفیت زندگی والدین بر خشم کودکان در شهرستان دزفولمرضيه پازيار16/12/1394
65علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانياحمد نهاونديتاثیر بازی بر درمان کودکان پیش فعالمحبوبه رحيمي4/12/1394
66علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيعليرضا حميدنژادبررسی رابطه جرات ورزی و خلاقیت در دانش آموزان دختر سال یازدهم شهرستان گتوندمرضيه اتابكي17/11/1394
67علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيمحمدرضا عنايت زادهبررسی رابط بین عوامل ( شغلی- نوع ازدواج -تعداد فرزندان ) با سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل پیام نور مرکز دزفولالهام سقاي ژيان5/11/1394
68علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيغلامعلي الهيبررسی علل کمرویی کودکان و روشهای کنترل آنالهه رحمانی28/10/1394
69علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانياحمد نهاونديتاثیر شیوه های تربیتی بر فرزندان از دیدگاه احادیثاكرم غلام زاده ابوالفضل28/10/1394
70علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانياحمد نهاونديتاثیر رسانه های جمعی با تاکید تلویزیون بر الگوپذیری و رفتار کودکان دبستانیفروغ پيغان19/10/1394
71علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيمحمدرضا صميمي فردسبکهای مدیریتزينب حياي3/10/1394
72علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيسارا درويش زادهمقایسه سبکهای هویت در میان دانش آموزان دختر سال چهارم رشته نظری - علوم انسانی و ریاضی فیزیک شهرستان دزفولسكينه سهراب بياتياني2/10/1394
73علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيکرم صرفه جوتک فرزندی با اختلالات رفتاری دانش آموزان ابتدایی شهرستان دزفول هاجر بساك18/9/1394
74علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيسيد امير سجاديانتاثیر اینترنت و رایانه بر پیشرفت تحصیلی دانش اموزانزينب شرفي فرخي18/9/1394
75علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيسيد امير سجاديانتاثیر اینترنت و رایانه بر پیشرفت تحصیلی دانش اموزانمريم اشكو18/9/1394
76علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيکرم صرفه جوبررسی ارتباط میان استرسهای روزانه و سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه پیام نور دزفولشهناز دربالايي15/9/1394
77علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيغلامرضا موذن مهرتاثیر مهد کودک بر رشد هوش علمی کودکان 7 تا 9 ساله شهرستان شوشترليلا جلالي مقدم15/9/1394
78علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيحسين خادمعلي زادهبررسی تاثیر قصه گویی بر پرخاشگری کودکان (6-7) از دیدگاه مربیان پیش دبستانی شهرستان گتوند در سال تحصیلی 92مينا رضايي بيرگاني15/9/1394
79علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيحميد خادم مسجديعوامل موثر در توسعه و اجرای روشهای فعال تدریس از دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی شهر دزفول سال تحصیلی 90-91ندا ژولانژاد15/9/1394
80علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيمحمدكاظم مهرآقابررسی رابطه بین مسئولیت پذیری و اعتماد به نفسافسانه خان بابااسكندري15/9/1394
81علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيسيد امير سجاديانبررسی تاثیر آموزش پیش دبستانی بر یادگیری مهارتهای روانی - حرکتی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دوره ابتدایی الهه محمدي نيا15/9/1394
82علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيکرم صرفه جوتاثیر پیش دبستانی بر رشد علمی کودکان 7- 8- 9 ساله فاطمه جمشيديان15/9/1394
83علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيغلامعلي الهيبررسی تاثیر درس ریاضی و افت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتداییندا حسين پور9/9/1394
84علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيحسين خادمعلي زادهروشهای جذب و علاقه مندی نوجوانان به مسائل دینی و تربیتی از دیدگاه صاحب نظران تعلیم و تربیت دنيا فاضلي9/9/1394
85علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانياحمد نهاونديتاثیر بازی های رایانه ای بر میزان پرخاشگری کودکانشكوه هدايت زاده9/9/1394
86علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيغلامرضا موذن مهرشبهه مانعیت حجاب در رشد و موفقیت بانوان در ایران عظيمه جهاني فرد9/9/1394
87علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيمحمدرضا عنايت زادهبررسی رابط هوش هیجانی - فرسودگی شغلی و سلامت روان کارکنان شاغل در سد سیمرهسرور كلانتريان6/8/1394
88علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيغلامعلي الهيبررسی نقش تنبیه در تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام زهرا مرساقيان21/7/1394
89علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيحسين خادمعلي زادهشناسایی راه کارهای علمی و عملی کاهش پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی و دبستانی از دیدگاه صاحبنظران تعلیم و تربیت محبوبه مصطفوي نامقي6/7/1394
90علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيحميد خادم مسجديبررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و خلاقیت دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان دزفول عاطفه ثمري دورق4/7/1394
91علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيمحمدرضا عنايت زادهبررسی رابطه بین راهبردهای فراشناخت با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه سوم رشته انسانی دبیرستان شهرستان دزفول سال 93-94فاطمه نمره پز4/7/1394
92علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانياحمد نهاونديبررسی موضوعی تاثیر ارزشیابی کیفی و ارزشیابی کمی بررشد مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش اموزان طاهره رشيدي4/7/1394
93علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيغلامعلي الهيبررسی نقش دین بر روان درمانی سميه محمديان فر4/7/1394
94علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيآزاده كيارسيمقایسه هثر بخشی روش تدریس کاوشگری باروش تدریس سخنرانیمينا اقاخاني كهنكي4/7/1394
95علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيرضا الهيبررسی تعلیم تربیت از دیدگاه امام جعفر صادق (ع)فروغ بخشي1/7/1394
96علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيکرم صرفه جوتاثیر کم رویی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان 10تا 14 سال معصومه توكلي پوري31/6/1394
97علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيغلامعلي الهيبررسی تعلیم و تربیت در ایران باستانساناز حسين پور30/6/1394
98علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانياحمد نهاونديتاثیر جهانی شدن بر آموزش و پرورش اعظم السادات صفويان29/6/1394
99علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيحميد خادم مسجدينقش هوشمند سازی مدارس بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسط اول شهرستان دزفول از دیدگاه دبیران نجمه نيك زاد28/6/1394
100علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانياحمد نهاونديتاثیر ایمان والدین بر تربیت دینی فرزندان 6 - 12 سال و آیات و روایات فتانه مرادپوردزفولي24/6/1394
101علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيغلامعلي الهيتعلیم و تربیت از دیدگاه نهج البلاغه مريم شريفيان22/6/1394
102علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانياحمد نهاونديبررسی تاثیر درسی ریاضی و افت تحصیلی دانش اموزان دوره راهنماییفاطمه عينلوند21/6/1394
103علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيمحمدكاظم مهرآقابررسی راه های ترویج و گسترش فرهنگ و عفاف و حجاب بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان دزفول فاطمه پوراسديان21/6/1394
104علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيکرم صرفه جومقایسه عزت نفس بین دانشجویان ورزشکار و غیره ورزشکار دختر و پسز در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور دزفول سال 94-93مجتبي رضااينه بند21/6/1394
105علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيمحمدكاظم مهرآقابررسی تاثیر رنگ ها بر روی آموزش و یادگیری دانش آموزان دختر مقطع پیش دبستانی شهرستان گتوند اكرم پورفرج21/6/1394
106علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيمحمدكاظم مهرآقاتاثیر تربیت دینی و اخلاقی معلمان و والدین بر دانش اموزان دختر متوسط دوم در شهرستان دزفول در سال تحصیلی 94-93مينا سبزه زاري21/6/1394
107علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيغلامعلي الهيبررسی و نقش والدین در تعلیم و تربیت فرزندانسرور شاه مرادي18/6/1394
108علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيمحمدرضا صميمي فردبررسی تاثیر سن زنانخانه دار و شاغل بر رضایت زناشویی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان دزفول نسرين عزيزنسب18/6/1394
109علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيسيد امير سجاديانبررسی تاثیر استرس امتحان بر عملکرد تحصیلی دانشجویان مجرد و متاهلفرزاد بهرامي استركي18/6/1394
110علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيحبيب كاونديبررسی نقش مدیریت خانواده در پیشرفت تحصیلی دیر آموزان مقطع ابتدایی فاطمه كليوندعليدادي18/6/1394
111علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيغلامعلي الهيبررسی چگونگی گذراندن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان در فصل تابستان زهرا گلشن زاده18/6/1394
112علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيآزاده كيارسيتاثیر اشتغال مادران بر سلامت روانی فرزندان انها در شهرستان دزفول اكرم رهبري فر18/6/1394
113علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيغلامعلي خادم عليزادهبررسی نقش وظایف والدین در تربیت کودک از دیدگاه قران - سنت و علمای اسلامیخديجه عبداله زاده18/6/1394
114علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيحميد خادم مسجديبررسی رابط بین ویژگی های شخصیتی و خلاقیت دانشجویان دانشگاه پیام نور دانشگاه دزفول سال تحصیلی 93-94 نرجس ابول مشدي18/6/1394
115علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيمحمدكاظم مهرآقابررسی ویژگیهای شخصیتی کودکان پسر 10-13 شهر کرمانشاه بر اساس تست mmmpIفيروزه رضايي17/6/1394
116علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيمحمدرضا صميمي فردتاثیر هوش هیجانی بر خلاقیت در دانش آموزان مقطع ششم ابتدایی دزفولفاطمه قبيتي زاده17/6/1394
117علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيآزاده كيارسيبررسی رابط بین کمال گرایی و خود پنداری تحصیلی با توجه به نفس واسطه ای اهمال کاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد سجاد دودونگه17/6/1394
118علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيکرم صرفه جوبررسی رابط بین عزت نفس و افکار غیر منطقی در دانش آموزان دبیرستان دخترانه اندیمشکزينب خادمي16/6/1394
119علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيآزاده كيارسيبررسی نحوه تاثیر تشویق در افزایش یادگیری در دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان دزفول مصطفي ساري16/6/1394
120علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيمحمدرضا صميمي فردتاثیر عوامل اضطراب بر مسئولیت پذیری دختران مقطع متوسطهزهرا تارك16/6/1394
121علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيمحمدرضا صميمي فردبررسی رابط هوش هیجانی و سلامت روانی در دانشجویان دانشگاه پیام نورمريم اسكندري16/6/1394
122علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيحميد خادم مسجديرابط بین شوخ طبعی و سلامت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان اندیمشکمينا غلامحسيني شاه ابادي15/6/1394
123علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيآزاده كيارسيبررسی انواع و مدت زمان استفاده از بازی های رایانه ای و رابطه ی آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم راهنمایی در سال تحصیلی 94-93سميرا محمودي زاده10/6/1394
124علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيمحمدرضا صميمي فردبررسی رابط جو سازمانها و میزان اعتماد به نفس معلمان مدارس متوسطه شهرستان دزفول سعيده ال كثيرفرحاني14/4/1394
125علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيحبيب كاونديتیپ های شخصیتی( درون گرا وبرون گرا ) و مزاجمريم سرابي3/4/1394
126علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستانيکرم صرفه جوفعالیتهای بدنی ورزشی سلامت روانی دانشجویانساناز مقداري2/4/1394