فهرست پايان نامه هاي ثبت شده

رديف رشته استاد عنوان پايان نامه دانشجو تاريخ ثبت
1مديريت دولتيمريم زاهدزادهبررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه پیا م نور خوزستان مهدي خزايي3/7/1396
2مديريت دولتياسمعيل صفرينگرش معلمان نسبت به مدیران دبستانهااعظم سجادي نژاد24/5/1396
3مديريت دولتيمريم زاهدزادهفساد اداری وتاثیر آن برتوسعهاسماعيل غلامي موليز21/5/1396
4مديريت دولتيغلامعلي محموديبررسی تاثیر توانمندی سازی وکارآفرینی دربهره وری کارکنان جهادکشاورزی استان خوزستان عبدالرحيم حسين زاده14/4/1396
5مديريت دولتيمنصور وديعيتاثیر تکنولوژی برساختار سازمان هانسترن چراغي12/4/1396
6مديريت دولتيحسنعلي خليلي اسنكيبررسی ومقایسه رابطه بین سبک مدیریت وانگیزه پیشرفت درهیت علمی واساتید دانشگاه پیا م نور دزفول نسيم بذرافكن23/3/1396
7مديريت دولتيمنصور وديعيبررسی رابطه مدیریت کیفیت جامع بارضاتمندی ارباب رجوعشكوفه زارع زلقي زاده20/3/1396
8مديريت دولتيمحمدرضا سيدمحموديتاثیرمدیریت دانش برنواوری وعملکرد سازمانفرحناز دلكرم25/2/1396
9مديريت دولتيحسنعلي خليلي اسنكيبررسی رابطه فرهنگ سازمانی باخلاقیت ونوآوری کارکنان الهام نفيرچي25/2/1396
10مديريت دولتيمريم زاهدزادهتاثیرهدفمندی یارانه هابراقتصاد مقاومتی سجاد كماني19/2/1396
11مديريت دولتيمحمدرضا سيدمحموديبررسی ارتباط ویژگی های شخصی باتعهد سازمانی کارکنان تربیت معلم شهید رجایی دزفولفرزانه سيفوري نخودكار18/2/1396
12مديريت دولتيشهرام پناهي مكاراخلاق حرفه ای درمدیریت ازيتا سيرابند10/2/1396
13مديريت دولتيمحمدرضا سيدمحموديبررسی چالشهای موجود کشاورزان درخرید محصولات علي مختاري چهاربري4/2/1396
14مديريت دولتيحسنعلي خليلي اسنكيمدیریت کاشی دربهبود کیفت کاشی سازی مهدي دباغي الاصل27/1/1396
15مديريت دولتيمريم زاهدزادهبررسی رابطه هوش هیجانی وکیفیت گیری مدیران مجتبي حاجي ونددستگردي9/11/1395
16مديريت دولتيشهرام پناهي مكارمدیریت بحران غفران سرخه22/10/1395
17مديريت دولتيشهرام پناهي مكارمدیریت آموزشی درسازمان های دولتی زهرا جعفري زاد30/9/1395
18مديريت دولتيشهرام پناهي مكارمدیریت تغییر تحول محمد طولابي29/9/1395
19مديريت دولتيمحمد حسين نورياييمشتری مداری واهمیت آن مونا جعفری نسب14/9/1395
20مديريت دولتيغلامعلي محموديعوامل کاهش انگیزه کارکنان درفولاد خوزستان علي دستگردي22/8/1395
21مديريت دولتيحسنعلي خليلي اسنكيبررسی تاثیر سلامت اداری بررضایت شغلی کارکنان دانشگاه پیا م نور فروزان نوروزي ملا15/8/1395
22مديريت دولتيمحمدرضا سيدمحموديتاثیرسرمایه اجتماعی بررشد وتوسعه اقتصادیزهرا ديناروند5/8/1395
23مديريت دولتيمريم زاهدزادهبررسی رابطه فرهنگ کارآفرینی ومدیریت نوآوری شقايق افتخاري پور2/8/1395
24مديريت دولتيمريم زاهدزادهتنوع کاربرد کارتهای ATMبربهبود غملکرد شعب بانکهای دولتی وخصوصی مهناز زماني كيا2/8/1395
25مديريت دولتيمريم زاهدزادهرابطه بین تعهد سازمانی وسلامت سازمانی محمد خادم پاپي28/7/1395
26مديريت دولتيغلامعلي محموديرابطه فرهنگ سازمانی بافرسودگی شغلی کارکنان پیام نور دزفول رضا رحم نژادايلرد28/7/1395
27مديريت دولتيمجيد زلوحي جوكارتاثیردرس دفاع مقدس بروی دانشجویان شمال استان خوزستان منصور فرهي28/7/1395
28مديريت دولتيمجيد زلوحي جوكاربررسی تایروجدان کاری بربهرهوری کارکنان بانک وشعبات بانکی شهرستان اندیمشک زهرا كياني27/7/1395
29مديريت دولتيمريم زاهدزادهبانکداری الترونیکی وعوامل موثرزهره ال عباس شلگهي27/7/1395
30مديريت دولتيغلامعلي محموديبررسیتاثیر مدیریت مشارکت بربهبود کیفت زندگی کاری دربین کارکنان بهداشت ودرمان شهرستان لالیوحيد حاجي ونددستگردي14/7/1395
31مديريت دولتيمحمدرضا سيدمحموديبررسی روابط اخلاق حرفه مدیران وعمل کرد مدیران شيوا ميردريكوند12/7/1395
32مديريت دولتيمحمدرضا سيدمحموديرابطه رضایت شغلی وتعهد سازمانی در بانک ملی کارمندان زهرا كاروان فر10/7/1395
33مديريت دولتيمحمد حسين نورياييبررسی سیستم های اطلاعاتی مدیریتی شكوفه سيدمحمودي10/7/1395
34مديريت دولتيمحمدرضا سيدمحموديبررسی تاثیرات شبکه های اجتماعی برجوانان وخانواده هاعاطفه نشاطپور3/7/1395
35مديريت دولتيمحمدرضا سيدمحموديبررسی رابطه پایگاه اقتصادی و وضعیت گذراندن اوقات فراغت جوانان از دیدگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور دزفولراضيه ميردريكوند1/7/1395
36مديريت دولتيمجيد زلوحي جوكارطرح تکریم ارباب رجوعاحمد قالبي1/7/1395
37مديريت دولتيمريم زاهدزادهبررس تاثیر سرمایه فکری روی عملکرد کارکنان تربیت بدنی دزفولمريم كلانتري للري15/6/1395
38مديريت دولتيمريم زاهدزادهمیزان مصرف انرژیدر بیمارستانهای منتخب شهر اهواز جهت اصلاح الگوی مصرفمصطفي درويش زاده قلعه عبدشاهي14/6/1395
39مديريت دولتيمجيد زلوحي جوكاربررسی رابطه بین مدیریت دانش و بهره وریمسعود غلامي11/6/1395
40مديريت دولتيمريم زاهدزادهگمر ک الکترونیک مهرداد جلال پور29/2/1395
41مديريت دولتيمنصور وديعيرابط سرمایه اجتماعی با کاهش هزینه هاسيده سميه رجبي26/2/1395
42مديريت دولتيمجيد زلوحي جوكاربررسی معیارهای شایستگی مدیریت وویزگی های یک دهه از دیدگاه اسلامفروغ زعيم25/2/1395
43مديريت دولتيمريم زاهدزادهبررسی رابطه هوش هیجانی و خلاقیتزيبا عبددوركي25/2/1395
44مديريت دولتيمريم زاهدزادهرابطه بررسی بین مهارتهای ارتباطی و متعهد سازمانی مدیران بیمارستان گنجویان دزفول فاطمه ديناروند25/2/1395
45مديريت دولتيمحمدرضا سيدمحموديبررسی فرصت های شغلی و کارآفرینی جوانانستار تختایی25/2/1395
46مديريت دولتيحسنعلي خليلي اسنكيبررسی رابط بین فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانیزهرا حسين وند17/12/1394
47مديريت دولتيمحمدرضا سيدمحمودينقش crm در بهبود مشتری مداریفريبا كارگر17/12/1394
48مديريت دولتيمنصور وديعياقتصاد مقاومتی و چالش های پرش روی آن در مرحله اجرامژده بستان پيرا16/12/1394
49مديريت دولتيمنصور وديعيرابط فرهنگ سازمانی در بهره وری نیروی انسانی در اداره پست دزفول فرشته فاتحي11/12/1394
50مديريت دولتيمنصور وديعيبررسی اتوماسیون اداری بر تصمیم گیری مدیران در تامین اجتماعی دزفول الهه علي بهار11/12/1394
51مديريت دولتيحسنعلي خليلي اسنكيبررسی تحلیلی رابطه شرایط فردی کارکنان شاغل در ادارات دولتی دزفول با شرایط احراز پست آنهانجمه كاكادزفولي1/12/1394
52مديريت دولتيمنصور وديعيبررسی سبکهای رهبری و رابطه ی آن با خلاقیت کارکنان سازمان عفت قرباني17/11/1394
53مديريت دولتيغلامعلي محموديمدیریت کیفیت فراگیر آموزش عالی از دیدگاه داشجویان پیام نور دزفولعلي بهشتي14/11/1394
54مديريت دولتيمريم زاهدزادهنقش آموزش ضمن خدمت و بهره وری در سازمانهامجيد فرماني ده شيبي7/11/1394
55مديريت دولتيمريم زاهدزادهبررسی کیفیت خدمات آموزشی مرکز آموزش عالی شهرستان دزفول از دیدگاه دانشجویان بااستفاده از مدل سروکوالنرگس ميردريكوندي7/11/1394
56مديريت دولتيغلامعلي محموديبررسی رابط بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی بین معلمان زن شهرستان حسن خسروي4/11/1394
57مديريت دولتيمجيد زلوحي جوكارتاثیر ماهواره بر نقش های خانوادگیميعاد كتال13/10/1394
58مديريت دولتيمريم زاهدزادهبررسی رابطه تعهد سازمانی و سبک رهبری با خلاقیت کارکنان مخابرات شهرستان شوشترعبدالعظيم حسيني يكتا13/10/1394
59مديريت دولتيغلامعلي محموديمدل بازاریابی و فروشی شرکت فولاد خوزستان بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQMمريم جلودار13/10/1394
60مديريت دولتيمريم زاهدزادهبررسی رابطه تعهد سازمانی و سبک رهبری با خلاقیت کارکنان مخابرات شهرستان شوشترعبدالله ابافت13/10/1394
61مديريت دولتيمريم زاهدزادهبررسی رضایت مندی تحصیلی دانشجویان پیام نور اندیمشکفاطمه ميري12/10/1394
62مديريت دولتيمجيد زلوحي جوكاربررسی میزان رضایت شغلی مردان و زنان شاغل در سازمان آب و فاضلاب شهرستان دزفول شادي سعيدي راد6/10/1394
63مديريت دولتيمنصور وديعيمقایسه فرهنگ سازمانی با بهره وری نیروی انسانی در شهرداری های دزفولفاطمه سادات نصراله زاده6/10/1394
64مديريت دولتيمحمدرضا سيدمحموديتاثیر سازمان های یادگیرنده در افزایش بهره وری نیروی انسانی سكينه محمدي18/9/1394
65مديريت دولتيغلامعلي محموديبررسی عوامل آسیب شناسی منابع انسانی شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب با استفاده از مدل EFQMكبري رشنو17/9/1394
66مديريت دولتيامين مراد نژادرابطه رنگ با تیپ شخصیتی در بین دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور فرزانه عليپوركوتياني15/9/1394
67مديريت دولتيحسنعلي خليلي اسنكيبررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مزیت های رقابتی زينب خاجوي اوركي15/9/1394
68مديريت دولتيحسنعلي خليلي اسنكيبررسی ارتباط بین نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان با کارایی آنان مهدي زندیه مرادی15/9/1394
69مديريت دولتيمجيد زلوحي جوكارنقش فرهنگ در بازاریابی و تجارتمرجان مصيبي نژاد9/9/1394
70مديريت دولتيحسنعلي خليلي اسنكيبررسی تئوریهای انگیزش در مدیریت و سازمان قدرت اله قبادي زاده9/9/1394
71مديريت دولتيمنصور وديعيبررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی مدیران اداره بهداشت شهرستان دزفولمريم شايان فرد9/9/1394
72مديريت دولتيمحمدرضا سيدمحموديبررسی رابط مدیریت بر مبنای هدف با فرهنگ سازمانی و فرسودگی شغلی در مدیران مرد مدارس پسرانهزهره رشيدي خواه7/9/1394
73مديريت دولتيغلامعلي محموديبررسی تاثیر سبکهای مدیریت بر انگیزش از دیده کارکنان اداره مخابرات شهرستان دزفول كريم حسين زاده7/9/1394
74مديريت دولتيمنصور وديعيتاثیر عدالت سازمانی - حمایت سازمانی ادراک شده و اعتماد سازمانی بر تعهد سازمانی توران خواجوي پور27/8/1394
75مديريت دولتيمنصور وديعيبررسی رابطه هوش هیجانی با وظایف مدیریت زهرا عيسوندصادقي21/7/1394
76مديريت دولتيحسنعلي خليلي اسنكيبررسی مسئولیت اجتماعی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با استفاده از مدل EFGMسحر كريمي6/7/1394
77مديريت دولتيحسنعلي خليلي اسنكيبررسی تاثیر ارزشیابی عملکرد در میزانن رضایت بخشی شغلی کارکنان نوربخش روشني6/7/1394
78مديريت دولتيمحمدرضا سيدمحموديبررسی و مقایسه شاخصه های مدیران موفق آموزشی از دیدگاه مدیران و دبیران زن مقطع راهنمایی دولتی دخترانه شهرستان دزفولافسانه نوروزي هويدي5/7/1394
79مديريت دولتيحسنعلي خليلي اسنكيتعاونی ها در ایراننرگس كرمي منش4/7/1394
80مديريت دولتيحسنعلي خليلي اسنكيبررسی رابط فرسودگی شغلی و فرهنگ سازمانی در مدیران مرد مدارس اندیمشک ارزو جمشيدي نژاد4/7/1394
81مديريت دولتيماهرخ ارشادي فردبررسی رابط بین اعتیاد به کار با کیفیت زندگی کاری معلمان مدارس روستاهای شمال غرب دزفول محسن اياسه4/7/1394
82مديريت دولتيغلامعلي محموديبررسی تاثیر آموزش بر رضایت شغلی کارکنان آموزشکده فنی و حرفه ای سماء واحد دزفول پريسا پوريزدي احمدي1/7/1394
83مديريت دولتيمجيد زلوحي جوكاربررسی رابط بین اثر بخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت میران - اداره آموزش و پرورش اندیمشک سياوش شاهون وند1/7/1394
84مديريت دولتيحسنعلي خليلي اسنكيتاثیر ابعاد اصلی شغل بر روی تعهد سازمانی کارکنان سازمان تامیین اجتماعی مريم ميرزايي پور30/6/1394
85مديريت دولتيماهرخ ارشادي فردتاثیر رضایت شعلی بر بهره وری معلمین مقطع ابتدایی شهرستان دزفول كبري شلاگه21/6/1394
86مديريت دولتيحسنعلي خليلي اسنكياتوماسیون اداریسحر مجديان21/6/1394
87مديريت دولتيمنصور وديعيبررسی تاثیر فشار روانی ناشی از عوامل سازمانی بر کیفیت تصمیم گیری مرتضي كنار17/6/1394
88مديريت دولتيمنصور وديعيبررسی رابط فرهنگ سازمانی یا بهره وری نیروی انسانی شرکت نفت بیدروبهعاطفه فرج روزشاد17/6/1394
89مديريت دولتيمحمدرضا صميمي فردبررسی رابط بین خود پنداره - کمال گرایی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد دزفول سميه حاجي وند17/6/1394
90مديريت دولتيمنصور وديعيفساد اداری و شیوه های کنترل آن محسن متقي فر17/6/1394
91مديريت دولتيماهرخ ارشادي فردبررسی رابط بین فرهنگ سازمانی وبهروری کارکنان در آموزش وپرورش دزفولاعظم رمضا نی مطلق16/6/1394
92مديريت دولتيمنصور وديعيتاثیر فشار روانی ناشی از عوامل سازمانی بر کارایی کارکنانمحمود كرماني15/6/1394
93مديريت دولتيحسنعلي خليلي اسنكيبررسی عوامل موجه فشارهای عصبی و نقش فشار های عصبی در کارایی مدیرانفاطمه جعفري زاد15/6/1394
94مديريت دولتيمجيد زلوحي جوكاربررسی تاثیر عوامل سازمانی فشار روانی (استرس) بر کیفیت تصمیم گیری مدیران بیمارستان 22 بهمن شهرستان مسجد سلیمان صديقه بلدي15/6/1394