فهرست پايان نامه هاي ثبت شده

رديف رشته استاد عنوان پايان نامه دانشجو تاريخ ثبت
1مهندسي کشاورزي - اقتصاد کشاورزيحسن نوريانيبررسی نقش کشاورزی در اقتصاد ایرانفرشته حسين پور15/9/1394
2مهندسي کشاورزي - اقتصاد کشاورزيروح اله خادميمدیریت توسعه پایدار و ابعاد ان لاله موري زاده خاكي12/7/1394