فهرست پايان نامه هاي ثبت شده

رديف رشته استاد عنوان پايان نامه دانشجو تاريخ ثبت
1مهندسي کشاورزي - آب و خاکحسن نوريانيتجزیه تح لیل راهبرد تجارت آّ ب مجازی درون کشوری برای کاهش اثرات کمبود آب درایران سامان دهنوي15/6/1396