فهرست پايان نامه هاي ثبت شده

رديف رشته استاد عنوان پايان نامه دانشجو تاريخ ثبت
1آمارروشنک زمانآشنایی بانرم افزار amosسعيد غلامي موليز11/10/1395
2آمارروشنک زمانتحلیل عامل برای داده های فازیمهدي طاهري16/12/1394
3آمارروشنک زمانمقایسه سری های زمانی مانا و ناماناطاهره پاپي3/11/1394
4آمارروشنک زمانمقایسه سری های زمانی مانا و ناماناريحانه نبي پور3/11/1394
5آمارروشنک زمانخانواده توزیع t نرمال با روشی نو برای تعمیم توزیع نرمالراهله زلقي16/9/1394
6آمارغلامحسين شيرمحمدي نجف آباديبررسی تاثیر مقداردرآمد افراد بر میزان رضایت مندی از زندگی زهرا قلاوند1/9/1394
7آماررضا قاسمي نجف آباديمينا خاني نسب4/7/1394
8آماررضا قاسمي نجف آباديبررسی توزیع لاپلاس نجمه السادات علوي31/6/1394
9آماررضا قاسمي نجف آباديبررسی توزیع لاپلاس نسترن شرنگ31/6/1394