فهرست پايان نامه هاي ثبت شده

رديف رشته استاد عنوان پايان نامه دانشجو تاريخ ثبت
1مهندسي کامپيوتر - نرم افزارفاطمه سادات سادات نوريروشهای پنهان کاری ورمزنگاری مرضيه پاليزوان12/10/1395
2مهندسي کامپيوتر - نرم افزارصغري مهديان نسببرنامه نویسی انباری داری - ویزوال مصطفي نجيبي خيرابادي19/8/1395
3مهندسي کامپيوتر - نرم افزارعلي شاعيديداده کاوی - مفاهیم وکاربردندا حمزاوي15/8/1395
4مهندسي کامپيوتر - نرم افزارمحسن يوسفي نژادفناوري سيستم هاي راديو شناسه RFIDنرگس حمدنژاددزفولي25/7/1395
5مهندسي کامپيوتر - نرم افزارمحمد باقر كليسیستم تشخیص نفوذدر شبکه حس گر بیسیمابوالفضل كاظمي10/6/1395
6مهندسي کامپيوتر - نرم افزارعلي شاعيديامنیت در تجارت الکترونیکینجمه فخرمجديان10/6/1395
7مهندسي کامپيوتر - نرم افزارصغري مهديان نسبکار بردهای نوین هوش مصنوعیرضا پورمحمود26/2/1395
8مهندسي کامپيوتر - نرم افزارعلي شاعيديوب کاوی در صنعت و پیشنهادات لازماحسان سبزعلي پورحاجي اباد16/12/1394
9مهندسي کامپيوتر - نرم افزارعلي شاعيديوب کاوها در صنعت و پیشنهادات لازماحسان پورحسين دناك1/12/1394
10مهندسي کامپيوتر - نرم افزارصغري مهديان نسبمسیر یابیعماد حسنقلي زاده1/12/1394
11مهندسي کامپيوتر - نرم افزارصغري مهديان نسبروش های کنترل ترافیک و ازدحام در شبکه های کامپیوتریحامد جهان بخشيان چهاربری2/10/1394
12مهندسي کامپيوتر - نرم افزارمحسن روشن زادهسیستم های امنیت نفوذنسيم نوبخت2/10/1394
13مهندسي کامپيوتر - نرم افزارصغري مهديان نسبتجارت الکترونیکعاطفه حاجي شرفي18/9/1394
14مهندسي کامپيوتر - نرم افزارعلي شاعيديروشهای تست و ارزیابی وب سایت و برنامه های سازمان اعظم بهرك18/9/1394
15مهندسي کامپيوتر - نرم افزارديناالسادات جلاليشبیه سازی چند پرتوکل مسیر یابی ad hoc با استفاده از نرم افزار nsپگاه عطايي نژاد15/9/1394
16مهندسي کامپيوتر - نرم افزارمسعود خوشروانينرم افزار خرید و فروش گوشی و سیم کارت عاطفه قلاوند15/9/1394
17مهندسي کامپيوتر - نرم افزارعلي شاعيديبررسی امنیت در شبکه های کامپیوتری با استفاده از IDSاعظم دادافرين15/9/1394
18مهندسي کامپيوتر - نرم افزارمحسن يوسفي نژادمدیریت حضور هفتگی اعضای هیئت علمی با زبان php منصوره ديناروند15/9/1394
19مهندسي کامپيوتر - نرم افزارعلي شاعيديبررسی وکاربردrhdنجمه فرزاد15/9/1394
20مهندسي کامپيوتر - نرم افزارمحسن يوسفي نژادمدیریت حضور هفتگی اعضای هیئت علمی با زبان php زينب قوامي فر15/9/1394
21مهندسي کامپيوتر - نرم افزارصغري مهديان نسبمدیریت امنیت در سیستم های اطلاعاتمهنوش زاروي دزفولي15/9/1394
22مهندسي کامپيوتر - نرم افزارمسعود خوشروانياتوماسیون اداری زينب محمدوند9/9/1394
23مهندسي کامپيوتر - نرم افزارمحسن روشن زادهRFID - شناسایی اشیاء و مواد بر اساس امواج رادیوییتورج علي رضايي9/9/1394
24مهندسي کامپيوتر - نرم افزارصغري مهديان نسبپردازش تصاویر دیجیتال و کاربردهای آن فرزانه محمدي7/9/1394
25مهندسي کامپيوتر - نرم افزارمحسن يوسفي نژادطراحی شبکه های اجتماعی محمود نوري بنه صفري7/9/1394
26مهندسي کامپيوتر - نرم افزارايمان شامديلاثر انگشت و سیستم های تشخیص هویت علي اصغر نصيري7/9/1394
27مهندسي کامپيوتر - نرم افزارمحمد باقر كليشبکه های بی سیم و حسگر الهه حسيناك7/7/1394
28مهندسي کامپيوتر - نرم افزارصغري مهديان نسبهوش مصنوعی ژنتیکزهرا سالمي فر27/3/1394