فهرست پايان نامه هاي ثبت شده

رديف رشته استاد عنوان پايان نامه دانشجو تاريخ ثبت
1علوم اقتصادي (اقتصاد نظري)حميد بهراميتاثیرایجادمناطق گردشگری براقتصاد منطقه سردست اشرف دودونگه1/7/1396
2علوم اقتصادي (اقتصاد نظري)رضا يوسفي حاجي آباداثرتورم بررشد اقتصادیپريسا نصيري فر6/3/1396
3علوم اقتصادي (اقتصاد نظري)رضا يوسفي حاجي آبادنقش صادرات وواردات برتمرکزبخش صنعت ایرانصغري خشاني كيش16/11/1395
4علوم اقتصادي (اقتصاد نظري)مريم لطفي پورعوامل موثربرکسری بودجه درایراننسيم جساس22/9/1395
5علوم اقتصادي (اقتصاد نظري)بهروز قناديبررسی عوامل اقتصادی موثر برتصادف جاده ای امينه حمداني14/9/1395
6علوم اقتصادي (اقتصاد نظري)محمد مهرپرورتوسعه اقتصادی در کشورهای فقیر رقيه عيسوندي رجبي15/9/1394
7علوم اقتصادي (اقتصاد نظري)محمد مهرپرورنوسانات قیمت و تاثیر آن به اقتصاد کشورحسن عباسي مقبل15/9/1394
8علوم اقتصادي (اقتصاد نظري)سيدامين منصوريبررسی مشکلات اقتصادی - اجتماعی زنان ساکن در شهركوثر عزي0ژاد9/9/1394
9علوم اقتصادي (اقتصاد نظري)رضا يوسفي حاجي آبادبررسی متقابل بین تبلیغات ، درجه تمرکز و سود آوری در صنایع فروغ برنج زاده كوتياني7/9/1394
10علوم اقتصادي (اقتصاد نظري)رضا يوسفي حاجي آبادعوامل موثر بر بودجه ریزی عملیاتیپريسا عنايتي راد3/9/1394
11علوم اقتصادي (اقتصاد نظري)رضا يوسفي حاجي آبادنقش دولت در توسعه ی اقتصادیسيده معصومه زرندزاده30/8/1394
12علوم اقتصادي (اقتصاد نظري)رضا يوسفي حاجي آبادرابط ریسک - کارایی و انباشت سرمایهالهه كوچك كوتياني10/8/1394
13علوم اقتصادي (اقتصاد نظري)رضا يوسفي حاجي آباداثر مالیات بر رشد اقتصاد مينا صالحي1/7/1394
14علوم اقتصادي (اقتصاد نظري)رضا يوسفي حاجي آبادرابط بین تحقیق و توسعه بر بهره وری عوامل تولید سيده مهسا شاهرخ نديم31/6/1394
15علوم اقتصادي (اقتصاد نظري)سيدامين منصوريتحریم ها بهانه ای برای توجیه کم کاری و گرانی سعيد چناري22/6/1394
16علوم اقتصادي (اقتصاد نظري)بهروز قناديبررسی رابط بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران از سال 1363تا سال 1393 صديقه ديلمي18/6/1394