فهرست پايان نامه هاي ثبت شده

رديف رشته استاد عنوان پايان نامه دانشجو تاريخ ثبت
1روانشناسيعبدالرضا اكبري بياتيانيرابطه بین سخت رویی باسلامت عمومیمريم رشنو29/6/1396
2روانشناسيغلامرضا عارفيبزهکارمحسن پورهمايون7/6/1396
3روانشناسيمرضيه نصيربررسی رابطه عزت نفس واعمال کاری باپیشترفت تحصیلی سرور سعيديان فر5/6/1396
4روانشناسيعبدالرضا اكبري بياتيانيبررسی رابطه شادکامی باروش های مقابله باسترس دردانشجویان شادي زادحسين28/5/1396
5روانشناسيغلامرضا عارفيبررسی رضایت زناشویی بین زنان شاغل وخانه دارعصمت بصيري فر17/5/1396
6روانشناسيغلامرضا عارفيبررسی فقدان پدروتاثیر آن برسلامت روان فرزندان مدارس ابتدایی دزفول حجت اله دودانگه16/5/1396
7روانشناسيآرزو يکتاپرستبررسی محتوای کتب جدید درسی ومیزان رضایت معلمان دردزفولزهرا عقابي16/5/1396
8روانشناسيغلامرضا عارفيبررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی بااضطراب شهناز جمشيدي16/5/1396
9روانشناسيمرضيه نصيربررسی رابطه شادکامی وامید واری بارضایت زناشویینسيم احمدي كيان12/4/1396
10روانشناسيمرضيه نصيرمقایسه رضایتمندی اززندی زناشویی وخلاقت روان درزنان استفاده ازماهوره زهره سادات غيبي حيات10/4/1396
11روانشناسيغلامرضا خيراله بياتيانيمقایسه ویژگیهای شخصیتی وسبک های مقابله ای افرادمنصوره بزركارزاده10/4/1396
12روانشناسيغلامرضا عارفيبررسی رضایت زناشویی وسلامت روان درزنان دانشجویان دزفولمريم اولاد29/3/1396
13روانشناسيمهرناز گودرزيانرابطه سرسختی روانشناختی وجهت گیری مذهبی دردانشجویان دختروپسر پیا م نور فايزه قاسم زاده23/3/1396
14روانشناسيمهرناز گودرزيانرابطه بین الگوی ارتباطی ومهارت های ارتباطی باسازگازی زناشویی ريحانه احمديان دزفولي21/3/1396
15روانشناسيعبدالرضا اكبري بياتيانيارتباط خودکارآمدی باجهت گیری هدف دردانش آموزانراحله خسروي20/3/1396
16روانشناسيامين مراد نژادمکانسیم های دفاعی دررابطه باافراد عادی سميرا عشيري8/3/1396
17روانشناسيغلامرضا خيراله بياتيانيبررسی اندازه شبکه اجتماعی باسلامت روان دانشجویان پیا م نور دزفول مهناز اكبري بياتياني8/3/1396
18روانشناسيمهرناز گودرزيانبررسی رابطه سبک های دلبستگی واستحکام من باسازگاری درزنان نابارور شهرستان دزفولنسرين گروهي6/3/1396
19روانشناسيغلامرضا عارفيبررسی رابطه رضایت زناشویی ومسئولیت پذیری دردانشجویان دانشگاه پیا م نور دزفول معصومه ساده زاده دزفولي6/3/1396
20روانشناسيمحمدرضا عنايت زادهبررسی رابطه بین سلامت روانی وراهبردها مقابله ای بین افراد ورزشکاروغیرورزشکارزهرا سگوندي چپاني30/2/1396
21روانشناسيامين مراد نژادبررسی رابطه بین متغییر های ویژگی های شخصیتی ومکانیزم های دفاعی دربین افراد معتاد وغیرمعتادفاطمه كرد24/2/1396
22روانشناسيعبدالرضا اكبري بياتيانيتاثیرتیپ های شخصیتی برون گراودرنگربرخلاقیت اكرم قانعي19/2/1396
23روانشناسيعبدالرضا اكبري بياتيانيرابطه کمال گرایی باکیفیت زندگی دردانش آموزانفاطمه راشدي18/2/1396
24روانشناسيمرضيه نصيرارتباط خودکارورضایت زناشویی باهوش هیجانی دردانشجویان الهه شكري قلعه قاضي10/2/1396
25روانشناسيآزاده كيارسيتاثیر استفاده ازشبکه های اجتماعی بر یادگیریكوثر عيسوندزيبايي27/1/1396
26روانشناسيآزاده كيارسيبررسی رابطه سلامت باباورهای غیر منطقی دردانشجویان روانشناسی پیا م نور دزفول فاطمه كعب26/1/1396
27روانشناسيمحمدرضا عنايت زادهمقایسه میزان استرس واضطاب وافسردگی درورزشکاران یوگا وافراد معمولیسمانه پارسه16/12/1395
28روانشناسيمحمدرضا عنايت زادهبررسی میزان افسردگی - اضطراب واسترس درزنان شاغل وخانه دارالهام علائي شرف ابادي16/12/1395
29روانشناسيغلامرضا عارفيرابطه بین جهت گیری مذهبی وروش مقابل آن بااسترس سجاد حسني2/12/1395
30روانشناسيمهرناز گودرزيانهوش معنوی وتاثیرآن دردانشجویان دانشگاه پیا م نور دزفول فاطمه صفرجوكار2/12/1395
31روانشناسيآرزو يکتاپرستبررسی بکارگیری فناوری درآموزش وپرورش دزفول سعيد اسفندياري اصل26/11/1395
32روانشناسيآرزو يکتاپرسترابطه میان سلامت روان دررشد اجتماعی احمد مراحنه19/11/1395
33روانشناسيمرضيه نصيررابطه شادکامی وباورهای مذهبی باسلامت روان دردانشجویان دختردانشگاه پیا م نورمريم قاسمي5/11/1395
34روانشناسيغلامرضا خيراله بياتيانيویزگی های شخصیتی باکمرویی دردانشجویان دختر پیا م نورفاطمه ارزاني قلعه نو28/10/1395
35روانشناسيغلامرضا عارفيرابطه سلامت عمومی باپیشترفت تحصیلی دانشجویان دختردانشگاه پیام نوردزفول ليلا غلامي7/10/1395
36روانشناسيغلامرضا عارفيمقایسه رضایت زناشویی زنان شاغل وخانه دارصديقه نوروزشامحمدي20/9/1395
37روانشناسيامين مراد نژادمقایسه ویژگی های شخصیتی ومکانیم های دفاعی درافراد عادی وافراد وابسته به مواد افیونی سنین 50-18دردزفول عاطفه شيشه بر16/9/1395
38روانشناسيامين مراد نژادبررسی روابط کیفت دلبستگی عاطفی ورضایت زناشویی دردانشجویان پیا م نوردزفول شكوه نيكوييان16/9/1395
39روانشناسيامين مراد نژادمقایسه سبک های دفاعی وویژگی شخصیتی بین افراد وابسته به مواد افیونی وافراد غیروابسته به مواد افیونیفاطمه سعادت خواه15/9/1395
40روانشناسيامين مراد نژادمقایسه مکانسیم های دفاعی وویژگی های شخصیتی درافراد وابسته به موادافیونی افیونی وافراد غیروابسته به مواد افیونیشكوفه سوخته زاد15/9/1395
41روانشناسيامين مراد نژادمقایسه مکانیم های دفاعی وویژگی های شخصیتی درافراد وابسته به مواد افیونی وافراد غیروابسته درشهرستان دزفول 18تا 50راضیه مصطفی زلده15/9/1395
42روانشناسيامين مراد نژادمقایسه مکانسیم های دفاعی وویژگی های شخصیتی افراد معتادفخري احتشام راد15/9/1395
43روانشناسيغلامرضا عارفيرابطه بین تعبرد تاهل ووابستگی به اینترنت دردانشجویان دانشگاه پیا م نورفرزانه جوهرزاده14/9/1395
44روانشناسيعبدالرضا اكبري بياتيانيبررسی رابطه بین هوش هیجانی ورضایت شغلی دردانشجویان شاغل پیام نور دزفول عليرضا محراب19/8/1395
45روانشناسيمهرناز گودرزياناعتیاد به اینترنت - درسلامت روان دردانشگاه پیا م نور دهلران زينب نوري19/8/1395
46روانشناسيغلامرضا عارفيرابطه بین رضایت زناشویی وهوش هیجانی درخانواده های زهرا عزيزي17/8/1395
47روانشناسيغلامرضا عارفيبررسی رابطه سبک های مثلث عشق بارضایت زناشویی درمتاهلین شهرستان دزفول اكرم نوري چغاسبزيا17/8/1395
48روانشناسيامين مراد نژادمقایسه مکانیزم دفاعی وویژگیهای شخصیتی درافراد معتاد عادی وغیرعادی ارام احمدي نمي15/8/1395
49روانشناسيمحمدرضا عنايت زادهبررسی هوش هیجانی وعزت نفس بین بیماران ام اس وافراد سالم سرور مداح11/8/1395
50روانشناسيمرضيه نصيررابطه بین شوطبعی وتاب آوری باسلامت روان دربین دانش آموزان مقطع متوسط شهرستان اندیمشک ثريا ميرزاوند11/8/1395
51روانشناسيغلامرضا عارفيبررسی رابطه شوخ طبعی باسلامت روان دانشجویان دخترپیام نوردزفول اعظم ازادي11/8/1395
52روانشناسيمرضيه نصيرمقایسه رضایت زناشوئی وسلامت روان زنان خانه دار وزنانم شاغل فاطمه محتشمي زاده8/8/1395
53روانشناسيمرضيه نصيررابطه ویژگی های شخصیتی شاد کامی باسلامت روان مريم منصوري3/8/1395
54روانشناسيامين مراد نژادرابطه مکانیزمهای دفاعی وویژگیهای شخصیتی بااعتیاد يونس حسن زاده3/8/1395
55روانشناسيمرضيه نصيررابطه هماش معنوی وهوش هیجانی باشادکامی ژاله شكوهيان1/8/1395
56روانشناسيعبدالرضا اكبري بياتيانيبررسی رابطه سبک های هویت وشادکامی دربین دانشجویان سميرا يك نظر1/8/1395
57روانشناسيغلامرضا خيراله بياتيانيرابطه هوش هیجانی باخلاقیت محبت اسيابان28/7/1395
58روانشناسيمهرناز گودرزيانرابطه هوش معنوی وشادکامی درطلبه های جوان ایت اله قاضی دزفول شهناز زارع26/7/1395
59روانشناسيعبدالرضا اكبري بياتيانيبررسی علل خیانت زناشویی ازدیدگاه مطلقه های شهراصفهان زينب سليماني25/7/1395
60روانشناسيفاطمه سادات سادات نوريرابطه بین هوش هیجانی وسلامت روان بارضایت زناشوئی دربین زنان متاهل شهرستان دزفول زهره اميرنژاد19/7/1395
61روانشناسيفاطمه سادات سادات نوريرابطه شادکامی ورضایت زناشویی باسلامت روان فرشته ابول قندي13/7/1395
62روانشناسيعبدالرضا اكبري بياتيانيبررسی رابطه بین باورهای مذهبی بارضایت اززندگی دردانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور دزفول زينب عبدعلي بياتياني12/7/1395
63روانشناسيامين مراد نژادمقایسه مکانیزم های دفاعی وویزگی های شخصیتی درافراد وابسته به مواد افیونی وغیر وابسته به مواد افیونی سميرا اديبي11/7/1395
64روانشناسيمهرناز گودرزيانرابطه مسئولیت پذیری ورضایت زناشوئی دربین زنان متاهل مينا تناني11/7/1395
65روانشناسيامين مراد نژادمقاسیه مکانیزه های دفاعی ویژهگی شحصیتی بین افراد معتاد ومواد افیونی و غیر معتاد دزفول سيده فاطمه موسوي بنوتي10/7/1395
66روانشناسيمحمدرضا عنايت زادهرابطه انتخاب سبک فرزند پروری و خودکارآمدی تحصیلی با ویژیگیهای شخصیتی در دانشجویان پیام نور دزفولزهرا كلانتريان1/7/1395
67روانشناسيمهرناز گودرزيانرابطه اعتیاد به اینترنت وبازیهای رایانه ای شيرين هاشمي20/6/1395
68روانشناسيفاطمه سادات سادات نوريتاثیر باورهای غیر منطقی برسلامت و شادی دانشجویان پیام نور دزفولنجمه مخدوم11/6/1395
69روانشناسيغلامرضا عارفيبررسی فرسودگی شغلی در بین کارمندان بانک تجارت دزفولسيده زهرا ميردائمي11/6/1395
70روانشناسيغلامرضا عارفيبررسی تاثیر رضایت از زندگی بر سلامت روانیالهه يلداش10/6/1395
71روانشناسيعبدالرضا اكبري بياتيانيرابطه بین رضایت شغلی و متغیرهای دموگرافیک بین کارکنان شهرداریليلا بهرامي10/6/1395
72روانشناسيعبدالرضا اكبري بياتيانيرابطه هوش معنوی با رضایت شغلیريحانه چاغوساز9/6/1395
73روانشناسيمرضيه نصيربررسیرابط سبک های مقابله ای وباورهای مذهبی با رضایت زناشوی در دانشجویان زن متاهل دانشگاه پیام نور دزفولليلا منصوري29/2/1395
74روانشناسيمرضيه نصيرشوخ طبعی در دانشجویان رابطه زناشویی دانشگاه مردان متاهل پیام نورمهدي كثير25/2/1395
75روانشناسيمرضيه نصيررابطه سلامت عمومی وسبک دلبستگی ایمن با رضایت زناشویی دانشچویان زن متاهل دانشگاه پیام نور دزفولسهيلا بساك25/2/1395
76روانشناسيمحمدرضا عنايت زادهبررسی رابطه ی شوخ طبعی با سلامت روان در بین دانشجویان پیام نور دزفولمرضيه عزيزي پورنيا25/2/1395
77روانشناسيفاطمه سادات سادات نوريمقایسه تصمیم گیری بین دختران مجرد ومتاهل دانشگاه پیام نور دزفولمريم احسان بخش25/2/1395
78روانشناسيمهرناز گودرزيانرابطه سلامت روان و رضایت زناشویی زنان متاهل دزفولزهرا يوسف زاده16/12/1394
79روانشناسيامين مراد نژادرابط مکانیسمهای دفاعی و افسردگی در افراد معتاد و غیر معتادمحمد منزهي11/12/1394
80روانشناسيمرضيه نصيربررسی رابطه ویژگیهای شخصی با سلامت روان در پرسنل بیمارستان گنجویان دزفولسعيد روشن قياس8/12/1394
81روانشناسيعبدالرضا اكبري بياتيانيبررسی رابطه سلامت معنوی با استرس شغلی دردانشجویان شاغل پیام نور دزفولمريم عليان1/12/1394
82روانشناسيعبدالرضا اكبري بياتيانيبررسی رابط بین حمایت اجتماعی و سلامت معنوی در دانشجویان دانشگاه پیام نور رقيه باروني نجف ابادي1/12/1394
83روانشناسيمرضيه نصيررابط هوش هیجانی و هوش معنوی با رضایت زناشوییمهناز نوبهار18/11/1394
84روانشناسيمرضيه نصيررابطه امیدواری و سرسختی روان شناختی با سلامت روانمريم خنيفر13/11/1394
85روانشناسيامين مراد نژادرابطه مکانیسم های دفاعی با اعتیاد و تاثیر ان بر اضطرابكبري بداوي زاده5/11/1394
86روانشناسيمرضيه نصيررابط باورهای مذهبی و سبکهای دلبستگی با رضایت زناشوییسكينه مداحي5/11/1394
87روانشناسيغلامرضا عارفيبررسی میزان اضطراب افسردگی و خشم در فارغ التحصیلان بیکار اهواز و دزفولزهره رجب زاده دزفولي28/10/1394
88روانشناسيمحمدرضا عنايت زادهبررسی رابط سلامت روان و امید به زندگی در مردان زندانی شهرستان دزفولنگار تدين زاده28/10/1394
89روانشناسيغلامرضا عارفيرضایت شغلی معلمان پیشگام 2فاطمه خليلي راد13/10/1394
90روانشناسيفاطمه سادات سادات نوريرابط بین جو عاطفی خانواده با هوش معنوی و هوش هیجانی در عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهرستان دزفولمولود بهبود13/10/1394
91روانشناسيامين مراد نژادرابط اضطراب در دانش آموزان قبل و بعد از امتحانمهين استادفروزي12/10/1394
92روانشناسيمهرناز گودرزياناعتیاد به اینترنت و سلامت روانسعده اميري2/10/1394
93روانشناسيمهرناز گودرزياناعتیاد به اینترنت و تنهاییفاطمه حياري2/10/1394
94روانشناسيفاطمه سادات سادات نوريمقایسه میزان استرس - افسردگی و اضطراب در ورزشکاران یوگی با افراد معمولی الهه تنورساز18/9/1394
95روانشناسيعفت عظيمي مهربررسی مقایسه ای رابطه هوش شناختی و هوش هیجانی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور امنه مدني15/9/1394
96روانشناسيعبدالرضا اكبري بياتيانيبررسی رابط بین امید با خودکار آمدی در دانشجویان دانشگاه پیام نور دزفولليلا پرهيز15/9/1394
97روانشناسيامين مراد نژادبررسی میزان افسردگی در بین دانشجویان بومی و غیر بومی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی آنها در شهرستان دزفولهوشنگ يوسفي15/9/1394
98روانشناسيمرضيه نصيربررسی رابطه باورهای غیر منطقی و مکان کنترل ( درونی - بیرونی ) با افسردگی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور دزفولعظيمه ازاد15/9/1394
99روانشناسيعبدالرضا اكبري بياتيانيبررسی رابط بین سرسختی روانشناختی با خودکارآمدی در دانشجویان دانشگاه پیام نور دزفول عزيزه طحان زاده15/9/1394
100روانشناسيامين مراد نژادبررسی نگرش دینی (مثبت و منفی ) بر تفکر انتقادیفاطمه پذيرش15/9/1394
101روانشناسيامين مراد نژادمقایسه سبک های دفاعی بین افراد معتاد و عادی فاطمه فلاحي15/9/1394
102روانشناسيغلامرضا عارفيبررسی رابط سرسختی و راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان معصومه ماه گلي15/9/1394
103روانشناسيامين مراد نژادرابط رنگ با تیپ شخصیتی در بین دانشجویان دختر دانشگاه پیام نورفرزانه علي پور15/9/1394
104روانشناسيمرضيه نصيربررسی رابطه سرسختی و امیدواری با کیفیت زدگی در دانشجویان دخختر و پسر دانشگاه پیام نور دزفولاسمعيل ربيعي نسب15/9/1394
105روانشناسيمرضيه نصيربررسی رابطه شوخ طبعی و سرسختی روان شناختی با سلامت روان در دانشجویان دختر و پسی دانشگاه پیام نور دزفولسجاد رحيمي15/9/1394
106روانشناسيغلامرضا عارفيبررسی رابطه هوش هیجنی با بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه پیام نور دزفولفاطمه شلاگهي15/9/1394
107روانشناسيمرضيه نصيربررسی رابط شادکامی روان شناختی با رضایت زناشویی در دانشجویان زن و مرد دانشگاه پیام نور معصومه مظفري عبدولي15/9/1394
108روانشناسيعفت عظيمي مهربررسی فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و روشهای موثر کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت اكرم حسني9/9/1394
109روانشناسيمهرناز گودرزيانرابط اعتیاد به اینترنت و احساس تنهایی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر اراک مهديه شادپور9/9/1394
110روانشناسيامين مراد نژادبررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی 7-12 ساله در شهرستان دزفولفريدون قبادي زاده9/9/1394
111روانشناسيمرضيه نصيررابطه سبکهای تفکر با خلاقیت آموزگاران مقطع ابتدایی شهرستان گتوند نرگس وردي پور7/9/1394
112روانشناسيفاطمه سادات سادات نوريبررسی ارتباط هوش هیجانی با رضایت زناشویی در خانواده های شهرستان دزفول فروغ پورمولا7/9/1394
113روانشناسيمرضيه نصيررابط سبکهای مقابله با استرس و باورهای مذهبی با شادکامی در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان گتوند بتول سلطاني كاظمي7/9/1394
114روانشناسيامين مراد نژادرابط مذهب با اسیب های اجتماعی و فردی حجت الله پورخيري منصوري30/8/1394
115روانشناسيفاطمه سادات سادات نوريرابط خلاقیت با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور شوشمريم محمديان فر24/8/1394
116روانشناسيمهرناز گودرزيانبررسی رابطه سلامت روان و احساس تنهایی بین دانش آموزان دختر دبیرستان اسیهمهناز بساك24/8/1394
117روانشناسيغلامرضا خيراله بياتيانيبررسی رابطه عزت نفس و جایگاه مهار دانش آموزان دختر سوم دبیرستان در رشته علوم انسانی و ریاضی دبیرستانهای شهرستان دزفول نسيم فيروززاده24/8/1394
118روانشناسيعبدالرضا اكبري بياتيانيبررسی علل گرایش نوجوانان و جوانان به مصرف مواد مخدر محمد قاسمي جم23/8/1394
119روانشناسيفاطمه سادات سادات نوريبررسی رابط سبکهای دلبستگی و انگیزه پیشرفت در دانشجویان پیام نور دزفول علي حسينوند12/8/1394
120روانشناسيغلامرضا خيراله بياتيانيتعیین رابطه کنترل هراس اجتماعی و کنترل خشم در بین دانش آموزان دختر دبیرستانیستاره موسايي11/8/1394
121روانشناسيمرضيه نصيررابط بین سبک دلبستگی ایمن وسبک هویت هنجاری با هوش معنوی فاطمه حسن زاده5/8/1394
122روانشناسيمهرناز گودرزيانبررسی رضایت زناشویی در زنان شاغل و خانه دار پريسا مومني21/7/1394
123روانشناسيمرضيه نصيررابطه سبکهای دفاعی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد واحد دزفولعلي اكبر بريخوان21/7/1394
124روانشناسيمهرناز گودرزيانرابطه ی بین حمایت اجتماعی با افسردگی و استرس عفت نفيسي12/7/1394
125روانشناسيمرضيه نصيررابط افسردگی و خاشگری با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دختر رويا حسني پور11/7/1394
126روانشناسيغلامرضا خيراله بياتيانيبررسی نقش و آموزشگاه در پیشگیری از اعتیاد از دیدگاه دبیران دبیرستان های دخترانه دزفولنسترن بذرافكن6/7/1394
127روانشناسيغلامرضا خيراله بياتيانيمقایسه عزت نفس بین دانشجویان ورزشکار و غیره ورزشکار دختر و پسز در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور دزفول سال92-93علي دودنگه6/7/1394
128روانشناسيغلامرضا عارفيتاثیر روانشناسی ورزش در سلامت روانی ونشاط فردی و اجتماعی اناهيتا صادق زاده6/7/1394
129روانشناسيغلامرضا عارفيبررسی رابط فرسودگی شغلی در بین کارمندان ثامن الائمه ی شهرستان دزفول شيرين محبي6/7/1394
130روانشناسيمرضيه نصيرمقایسه عزت نفس و سلامت روان در دختران ورزشکار و غیر ورزشکار شوش دانیال شادي چيره5/7/1394
131روانشناسيغلامرضا عارفيتاثیر رابط هوش هیجانی بر سلامت روانزهرا رحيمي فرد4/7/1394
132روانشناسيغلامرضا عارفيرابط هوش هیجانی و عزت نفس بین دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور دزفولالهه سلامتي زارع1/7/1394
133روانشناسيامين مراد نژادتاثیر مکانیسم های دفاع شخصیت در ایران سميرا جمشيدي1/7/1394
134روانشناسيغلامرضا عارفيعوامل تاثیر گذار بر رابط دختر و پسر قبل از ازدواج در دانشگاه پیام نور دزفولمينا ايسپره31/6/1394
135روانشناسيفاطمه سادات سادات نوريبررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی با هوش هیجانی در دانش آموزان مقطع متوسط شهرستان شوشعاطفه كاوندي30/6/1394
136روانشناسيغلامرضا خيراله بياتيانيرابط بین باورهای غیر منطقی با ملاک های همسز گزینی در دانشجویان زن متاهل دانشگاه پیام نور دزفول در سال 94-93ارزو حسن زاده نوروزي28/6/1394
137روانشناسيغلامرضا عارفيبررسی تفاوت بین فرسودگی شغلی در زنان و مردان شاغل در معاونت بهداشتی در دانشگاخ علوم پزشکی دزفولندا سبزقبايي زاده دزفولي24/6/1394
138روانشناسيمهرناز گودرزيانبررسی افسردگی در زنان و مردان ورزشکار و غیر ورزشکارمجتبي نصيري22/6/1394
139روانشناسيمهرناز گودرزيانرابط هوش معنوی و معنا داری زندگیشادي پالاش21/6/1394
140روانشناسيغلامرضا عارفيتاثیر مشاوره (فردی گروهی)بر اضطراب دانشجویان دانشگاه پیام نور دزفولفرزانه حبيبي21/6/1394
141روانشناسيامين مراد نژادرابط تیپ درون گرا و برون گرا و استفاده از مکانیسم هی دفاعی و سلامت روان در مردان و زنان 30-60ساله در شهرستان دزفول ويدا نديمي فر18/6/1394
142روانشناسيغلامرضا خيراله بياتيانيبررسی رابط هوش هیجانی با خلاقیت بین دانشجویان دختر رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور شهرستان دزفول معصومه كماني18/6/1394
143روانشناسيمرضيه نصيررابطه بلوغ عاطفی وسبک های دلبستگی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل زن داشگاه پیام نور شهرستان دزفول فروغ دباغ17/6/1394
144روانشناسيفاطمه سادات سادات نوريبررسی ارتباط هوش هیجانی با رضایت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه پیام نور دزفول بهمن ارپناهي17/6/1394
145روانشناسيمنصور نوريبررسی رابط هوش هیجانی سلامت روانی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور مريم جهان بخشي كيا17/6/1394
146روانشناسيمرضيه نصيرمقایسه مکانیزم دفاعی و اختلالات شخصیت در افراد معتاد و غیر معتاد شهرستان شوشتوفيق چناني شمخي پور16/6/1394
147روانشناسيغلامرضا خيراله بياتيانيرابط بین سرسختی و راهبردهای مقابله با استرس بین دانشجویان دانشگاه پیام نور دزفولعاطفه بلدي11/6/1394
148روانشناسيغلامرضا خيراله بياتيانيبررسی تفاوت سبکهای هویتی در دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز دزفول در سال 92-93نسرين بلدي11/6/1394
149روانشناسيمهرناز گودرزيانبررسی سبکهای دفاعی و اضطرابحميده پرور11/6/1394
150روانشناسيفاطمه سادات سادات نوريبررسی رابط ی بین مهارتهای اجتماعی با سلامت روان دانش آموزان متوسط شهرستان شوش دانیال زينب قوي دست10/6/1394