فهرست پايان نامه هاي ثبت شده

رديف رشته استاد عنوان پايان نامه دانشجو تاريخ ثبت
1مديريت جهانگرديزينب بشكوفهبررسی جاذبه های تاریخی دردزفول ارزو اهوصحرايي14/4/1396
2مديريت جهانگرديزينب بشكوفهامکان سنجی جاذبه های گردشگری ایلام فاطمه كاوري5/11/1395
3مديريت جهانگرديزينب بشكوفهگردشگری جنگ وکارآفرینی دراین گردشگری سرور گندمي22/9/1395
4مديريت جهانگرديغلامعلي محموديبررسی ظرفیت گردشگری دزفول سوسن ضمدي25/8/1395
5مديريت جهانگرديماهرخ ارشادي فرداثرتبلغات درجذب مشتری دردفاتر خدمات مسافرتی پرديس رابطي22/8/1395
6مديريت جهانگرديماهرخ ارشادي فردبررسی میزان رضایت شغلی با بهره وری کارکنان شرکت راه آهن اندیمشکسيده مژده رضوي نتاج9/6/1395
7مديريت جهانگرديماهرخ ارشادي فردنقش امنیت در توسعه گردشگری فرشته شيخ قلاوند6/7/1394