فهرست پايان نامه هاي ثبت شده

رديف رشته استاد عنوان پايان نامه دانشجو تاريخ ثبت
1فيزيک هسته ايمحسن عارفيانکاربرد نانوتکنولوژی درصنعت نساجی سيده امنه حسيني احمدفداله15/6/1396
2فيزيک هسته ايمحسن عارفياننانولیرزپريا بهشتي روي5/6/1396
3فيزيک هسته ايزهرا اسمعيلي طحانبررسی وعملکرد انواع سنسورها ونانوسنسورهافرشته صالحي مهر29/3/1396
4فيزيک هسته ايمريم طحان كار دزفوليکاربرد نانودرصنعت خودروسازی ابراهيم سگوند3/11/1395
5فيزيک هسته ايزهرا اسمعيلي طحانکاربرد مواد پیروالکترنیک درصنعت معماری وساختمان مهتاب سگوندي19/7/1395
6فيزيک هسته ايمحسن عارفيانفناوری نانودرصنعت خودروسازیفاطمه ارش12/7/1395
7فيزيک هسته ايزهرا اسمعيلي طحانکاربرد نانو در سلولهای خورشیدیافشان مكناوي15/6/1395
8فيزيک هسته ايمحسن عارفيانپلاسمازهرا مولائي بيرگاني15/6/1395
9فيزيک هسته ايزهرا اسمعيلي طحانکاربرد لیزر در پزشکیاكرم سهرابي14/6/1395
10فيزيک هسته ايمحسن عارفيانراکتورهای هسته ای ندا پاپي17/9/1394
11فيزيک هسته ايمحسن عارفيانکاربرد نانو در الکترنیکفروغ هدائي7/9/1394
12فيزيک هسته ايمحسن عارفياننانو در داروسازیرضوان صادقي6/7/1394
13فيزيک هسته ايمحسن عارفيانسرطان سینه و درمان آن با استفاده از نانو داروها الهام پاپي4/7/1394
14فيزيک هسته ايمحسن عارفيانپسماندهای هسته ای كتايون حيدري4/7/1394
15فيزيک هسته ايمحسن عارفيانکاربرد نانو در صنعت آب زينب عوض پورشاه ابادي1/7/1394
16فيزيک هسته ايحبيب اله عصارهاصول فیزیکی ساختمان راکتورهای هسته ایزينب پاي سخن28/6/1394
17فيزيک هسته ايحبيب اله عصارهمکانیزم mri به عنوان میدان مغناطیسی - تفسیر و کاربرد MRIزينب السادات موسوي طيب21/6/1394
18فيزيک هسته ايحبيب اله عصارهواکنشهای همجوشی هسته ای در خورشید و ستارگان زهرا طيبي نژاد17/6/1394