فهرست پايان نامه هاي ثبت شده

رديف رشته استاد عنوان پايان نامه دانشجو تاريخ ثبت
1مهندسي فناوري اطلاعاتعلي شاعيديرمزنگاری مهردرتصویرسميرا رحيمي كيا20/3/1396
2مهندسي فناوري اطلاعاتسيدمصطفي آرمونبررسی ارتباط نوآوری بامدیریت دانش دردانشگاه پیام نوردزفول زهرا حسینی احمدفداله20/3/1396
3مهندسي فناوري اطلاعاتمهدي وطن خواهشبکه های گرید اعظم رشيدي يكتا18/12/1395
4مهندسي فناوري اطلاعاتمجتبي رضائيطراحی سایت محمد درياكش19/11/1395
5مهندسي فناوري اطلاعاتمهدي وطن خواهوب کاویفاطمه كلان پور9/11/1395
6مهندسي فناوري اطلاعاتمهدي وطن خواهوب کاویمهشاد امین29/10/1395
7مهندسي فناوري اطلاعاتعلي شاعيديمسیریابی پروتکل ospfمريم عيسوندرشيدي6/9/1395
8مهندسي فناوري اطلاعاتسيدمصطفي آرموننقش وتاثیر تجارت الکترونیک بربیمه نوین مرجان شكيبايي راد3/9/1395
9مهندسي فناوري اطلاعاتسيدمصطفي آرمونامنیت شبکه پريسا غيبي حاجيور13/7/1395
10مهندسي فناوري اطلاعاتمجتبي رضائيشبکه حسگربی سیم نسيم كليمه20/6/1395
11مهندسي فناوري اطلاعاتمهدي وطن خواهسیستم عامل اندروید نجمه يوسفي مهر20/6/1395
12مهندسي فناوري اطلاعاتسيدمصطفي آرمونموانع پیاده سازی شهر دیجیتال در ایرانزينب اسدي كيا9/6/1395
13مهندسي فناوري اطلاعاتمجتبي رضائيبررسی ترافیک در شبکه های کامپیوتری در پروتکل mplsرقيه صمندر23/2/1395
14مهندسي فناوري اطلاعاتعلي شاعيديبررسی شبکه های عصبی مصنوعی و کاربردهای آنعاطفه برزگري18/12/1394
15مهندسي فناوري اطلاعاتسيدمصطفي آرمونبررسی الگو ریتم های متن کاویسكينه انصاري11/12/1394
16مهندسي فناوري اطلاعاتمهدي وطن خواهمروری بر شبکه های بی سیمشيوا مراديان نسب8/12/1394
17مهندسي فناوري اطلاعاتعلي شاعيديالگوریتم ژنتیکزهره محمدي2/10/1394
18مهندسي فناوري اطلاعاتسميرا مديريپردازش تصویریالهه زادشير18/9/1394
19مهندسي فناوري اطلاعاتعلي شاعيديبررسی موانع در زمینه پیاده سازی اینترنت در ایران و پیشنهادات لازماقدس قياسي15/9/1394
20مهندسي فناوري اطلاعاتعلي شاعيديبررسی و کاربرد RHDعاطفه لطف عليزاده15/9/1394
21مهندسي فناوري اطلاعاتعبداله ستودهشبکه های عصبی مرتبط با شبکه های عصبیمحمد حيدري فر7/9/1394
22مهندسي فناوري اطلاعاتمحسن يوسفي نژادسیستم عامل اندروید بابك ميثمي7/9/1394
23مهندسي فناوري اطلاعاتفروغ ايسوندمحاسبات DNAمحمد اسدي پور26/8/1394
24مهندسي فناوري اطلاعاتمجتبي رضائيشهر الکترونیک و کاربرد آن در ایران سميرا يراه زاده دزفولي25/8/1394
25مهندسي فناوري اطلاعاتسيدمصطفي آرمونامنیت در فناوری اطلاعات اتنا شه نظري پور25/8/1394
26مهندسي فناوري اطلاعاتمجتبي رضائيپردازش ابریسيده مهسا ال داود21/7/1394
27مهندسي فناوري اطلاعاتديناالسادات جلاليrfidمريم غلامحسين شاه ابادي12/7/1394
28مهندسي فناوري اطلاعاتايمان شامديلمدلسازیفروغ ضميري11/7/1394
29مهندسي فناوري اطلاعاتسيدمصطفي آرمونبررسی رابط بین هوش تجاری با عملکرد سازمانی در مدیران بانکهای ملت شهرستان دزفول ندا محمودشمس ابادي11/7/1394
30مهندسي فناوري اطلاعاتمحمد باقر كليپردازش ابریراحله صادقي7/7/1394
31مهندسي فناوري اطلاعاتعبدالنبي انصاري فردامنیت در gprsلادن طحان نژاديان1/7/1394
32مهندسي فناوري اطلاعاتمجتبي رضائيشبکه های ad-hocفاطمه صنيعي24/6/1394
33مهندسي فناوري اطلاعاتمحسن يوسفي نژادتشخيص نفوذ در شبکه هاي کامپيوتريليلا منده نژاد24/6/1394
34مهندسي فناوري اطلاعاتفروغ ايسوندتاثیر IT بربازاریابی مبتنی بر اینترنت - ایمیل - و موتورهای جستجوالهام لامي17/6/1394
35مهندسي فناوري اطلاعاتمحمد باقر كليکارتهای هوشمندنرگس صادقي17/6/1394
36مهندسي فناوري اطلاعاتفروغ ايسونداستراتژی بازاریابی الکترونیکیعاطفه راج10/6/1394