فهرست پايان نامه هاي ثبت شده

رديف رشته استاد عنوان پايان نامه دانشجو تاريخ ثبت
1علوم اجتماعي (پژوهشگري)رحمان باقريعلل گرایش جوانان به مواد مخدر صنعتیحسن باقري بصير8/6/1396
2علوم اجتماعي (پژوهشگري)سكينه باقريبررسی تاثیرمشکلات خانوادگی درگرایش به اعتیادسهيلا رحمن پور31/5/1396
3علوم اجتماعي (پژوهشگري)محمدباقر كوپاييبررسی عوامل موثربراحساس امنیت اجتماعی شهروندان مريم داودي26/2/1396
4علوم اجتماعي (پژوهشگري)محمدباقر كوپاييتاثیربازیهای رایانه ای برخشونت نوجوانان 13تا15سال شهرستان دزفولسحر عيسوندحاتمي20/2/1396
5علوم اجتماعي (پژوهشگري)غلامرضا گودرزي زادهبررسی برخی عوامل فرهنگی مثل ماهواره وتاثیر آن برروابط والدین ودانش آموزان سميه غيبي پور30/9/1395
6علوم اجتماعي (پژوهشگري)غلامرضا گودرزي زادهبررسی عوامل موثربرافزایش سن ازادواج میان دانشجویان پسرترم آخرسال 95-94زهرا حسن نیا29/9/1395
7علوم اجتماعي (پژوهشگري)محمدباقر كوپاييبررسی اثراجتماعی دیدگاههای دکترشریعتی ده 70سميه كرمي5/8/1395
8علوم اجتماعي (پژوهشگري)محمدباقر كوپاييبررسی تقید به باورهای دینی بر سلامت زندگی زناشویی رقيه عبدالي نيا12/7/1394