فهرست پايان نامه هاي ثبت شده

رديف رشته استاد عنوان پايان نامه دانشجو تاريخ ثبت
1علوم اجتماعي (تعاون و رفاه اجتماعي)غلامرضا گودرزي زادهجامعه شناسی روستایی و عشایری علي مرتضي سفيدخوش23/8/1394