فهرست پايان نامه هاي ثبت شده

رديف رشته استاد عنوان پايان نامه دانشجو تاريخ ثبت
1علوم اجتماعي (برنامه ريزي تعاون و رفاه)کرم صرفه جونقش تلویزیون در ترویج فرهنگ ملی اسلامی و جلوگیری از رواج فرهنگ غرب برروی دانش آموزان مدرسه ام البنین در سال تحصیلی 94-95افسانه دريكوندي11/6/1395